HTML Editor - Full Version

 

FELSEFİ  DANIŞMANLIK MERKEZİ

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:

Felsefi danışmanlık merkezi olarak felsefeyi somut diyaloglarla buluşturmak olarak değerlendiririz. Danışmanlık kuramı ilke olarak bir danışanın yaşam dinamiklerini gözeterek destek olurken, danışmanlık düzeyinin belirlenmesini de koşut kılarız.

Somut bağlamda güncel hayatın felsefi sorgulamalarını /sorularını konu edilmesi ile sorunun içindeki mana ve danışanın kişisel çelişkilerini merkezi konuma alır. Güncel hayatın felsefi soruları somut problemli alanları ve engelleri üzerinde dururken felsefi tutum ve uygulamalara ‘Ne Yapılmalıdır? Sorusunda odaklanarak analiz ederiz. Bu bağlamda ruhsal destek özellikle güncel var olma çabasında olan bireyin kriz ve bunalımlı durumlarında öne çıkar.

Felsefi hayat danışmanlığı, yaşam amacının belirlenmesinde ve hayatı idame etmedeki dinamiklerin kaynaklarını açığa çıkartmada sunacağı destekle mutluluğa erişmek isteyen bireyi de destekler.

Felsefi diyalogsal iletişim, danışanın yaşamsal olgularını aydınlatırken, danışan için değişim ve hayati soruların yanıtı ve çözümdeki devinimleri de beraberinde getirir.

Kısacası Felsefi danışmanlık insanların yaşamları hakkında düşünmelerine yardımcı olmak için felsefi beceri ve anlayışlar kullanan danışmanlık yenilikçi bir türüdür. Bu becerilerin önemli bir kısmı kendi danışman olarak hareket, kişinin kendi üzerine uygulanabilir. 

Felsefe  danışmanlığının Tarihsel Gelişimi:

1981 yılında Gerd B. Achenbach adlı Alman filozofunun öncülüğü ile gelişen bir akimdir. İlk olarak  bir danışmanlık ofisi açmıştır.

1982 yılında 10 üye ile birlikte Almanya'da Felsefi Pratik Derneği'ni kurmuştur.

1984 yılında akım akademik çevrede duyulmaya başlamış, ilk kez Amsterdam Üniversitesi'nde pratik felsefeye meyletmiş felsefe öğrencileri Achenbach'ın düşüncelerinden etkilenerek bir çalışma grubu oluşturmuştur.

1987 yılında Derneğin dergisi Agora'nın ilk sayısının basılmasının ardında, çalışma grubuna katılan Ad Hoogendijk Hollanda’daki ilk felsefi danışmanlık ofisini açıp çalışmaya başlamıştır. 

1992 yılında, “American Society For Philosophy, Counseling, Psychotherapy” (ASPCP); yani “Felsefe, Danışmanlık  İçin Amerikan Topluluğu” kurulmuştur. Bu topluluk, üç disiplini bir araya getirmek, felsefe ile diğer danışmanlık meslekleri arasında bir bağ kurmak için oluşturulmuştur. Fakat psikoterapi yanlışlığından dolayı çalışamaz duruma gelerek kendini feshetmiştir.

1998”de “American Philosophical Practitioners Association” (APPA); yani “Amerikan Felsefe Uygulayıcıları Birliği” de ortaya çıkmıştır.

Günümüze kadar Felsefi danışmanlık akımı sırasıyla Fransa, Avustralya, Kanada, Amerika, İngiltere, İspanya ve Güney Amerika ve Afrika'ya yayılmıştır.

Bu ekolun öncüleri olan Achenbach ve Marinoff’un çalışmaları ekseninde, Lahav, Amir, Schuster, Walsh, Merstein, Martin, Kuçuradi ve Raabe gibi düşünürler, konu ile ilgilenmektedir.

Türkiye’de ise bu akım ile Akademik ve teknik ilgilenen 2012 yılında Metafizik uzmanı Gökhan Hani olmuştur. Türkiye de bu alanla ilgili çalışmalar başlanmıştır. Çok yakında yüzlerce yerde Felsefi  Danışmanlık Hizmet Merkezleri açılacak ve bu akımı başlatan olarak da, Eğitim ve danışma hizmetleri profesyonel anlamda öğrencilerimize verilecektir. Metafizik uzmanı Gökhan Hani,İstanbul üniversitesi Felsefe Bölümüne kayıtlıdır.

FELSEFİ TERAPİNİN PRATİK YÖNÜ:

Felsefe ile birazcık ilgilenmiş herkesin bilebileceği gibi, temel olarak felsefe günlük hayatimizin içindedir. En eski Doğu ve Batı kültürlerinde felsefenin çıkış noktası yasadığımız dünyayı, çevremizi ve kendimizi keşfetmektir. Bununla paralel olarak Felsefe Danışmanlığı yeni cıkmış bir ekol değildir, Pratik felsefenin temelidir. Antik yunan filozofları, Sofistler, Aydınlanma filozofları, Varoluşçu filozoflar, Felsefelerinin temelinde yasadıkları hayatlarında karşılaştıkları sorunlara, güçlüklere karşı çözüm arayışlarından ve önerilerinden dolayı birer felsefi danışmanıdır. Günümüz akademik felsefe geleneğinin tersine felsefe halkı ve yasadığımız çevreyi hedef almaktaydı. İste, simdi tekrar felsefe danışmanlığı ile felsefeyi sadece entelektüel bir uğraş olmaktan çıkarıp günlük hayatlarımıza uyguluyoruz.

Tarihi boyunca filozofların pratik olarak karşılarına çıkan kişilerle yaptıkları sorgulama ve tartışmaların günümüz koşullarına uyarlanmasıdır. Danışan ve danışmanın diyaloglar ile edindiği felsefe bilgisinin, kavramlarının, analizlerinin ve sorgulamalarının, mantıksal akıl yürütme yöntemleri ile günlük hayatta karşılaştıkları belirli ikilem ve güçlüklere uygulamasıdır. Felsefi danışmanlık felsefe ve günlük hayat arasında bir bağ kurarak, bize felsefenin bireyin pratik ve günlük hayatından ayrılamayacağını gösterir.

Felsefi danışmanlık sırasında kalıplaşmış kavramlar, inançlar, teoriler ve fikirler üzerine çalışılır. Aynı şekilde, hepimizin hayatının temelinde yer alan mutluluk, ahlak, doğruluk, özgürlük ve sorumluluk gibi kavramların birbirleriyle ilişkilerine değinir. En önemlisi, bu sırada bireyler dünya görüşleri ve fikirleri üzerine çalışırken, bir yandan da sorunları yaratan duygusal ve ruhsal mekanizmalarla da ilgilenir.

NEDEN FELSEFİ DANIŞMANLIĞINI SEÇMELİYİM:

Cevap çok basit, Çünkü hepimizin günlük hayatta karsılaştığı zorlukların çoğu felsefi kaynaklıdır. Her türlü ilişki problemi, kafa karışıklıkları, duygusal sorunlar, iş hayatındaki zorluklar, kariyer seçimi, toplumsal-kültürel ve siyasi karşıtlıklar… Bunların en özünde de kendimizle ilgili problemlerimizde başvuracak tek kaynak felsefe olacaktır. Şu noktada hatırlanması gereken, Felsefe Danışmanları ya da filozoflar hiç bir sorun için size önceden belirlenmiş bir reçete sunmaz. Bunun ötesinde bizi kendimize ve koşullarımıza en uygun çözümü bulmamız için yönlendirirler. Kısacası, felsefe Danışmanlığı ya da öğretisi kendimizde ve çevremizdeki sorunları anlayıp, onları farklı yönlerden değerlendirmemizi sağlayan bir yaklaşımdır. Konulara farklı yaklaşımları okumuş ve araştırmış bir felsefeci, yasadığımız problemlerin nedenlerinin bulunması, anlam kazanması ve farklı çözüm önerileri sunulması surecinde bizlerin düşünmesine yardım eder. Felsefe danışmanlığı, her hangi bir konuda sizi ikna etmek ya da belli görüşleri dayatmak yerine, kendi inançlarınız hakkında daha berrak, daha derin ve daha çeşitli fikirlere ulaşmanızı ve bunları göz önünde bulundurarak sorunlarınızı çözmenizi, yaşamınızı yönlendirmenizi hedefler.

Bu yön verme,  2600 yıl öncesinden günümüze kadar yaşamış filozofların teorileri, düşünce yöntemleri, sorunları çözerken izledikleri yollar ve bunları gündelik hayatımızda nasıl kullanabileceğimizi konuşarak yapılmaktadır.

Felsefi danışmanlık herhangi bir psikiyatri ya da psikoterapi türü değildir, varoluşa dair bilinmezleri, bilmeceleri psikolojik sorunlara indirgemez. Asla danışanların nevrotik ya da hasta olduğunu varsaymaz, yaptığı çalışma bir tedavi değil, yaşadığımız sorunlara bir çözüm getirme yöntemidir. Felsefi danışmanlık, sizi ve problemlerinizi etiketlemek yerine, konular üzerine açık ve net bir şekilde derin düşünülmesini sağlar.

Psikoterapi

Felsefi Terapi

 

Psikoterapi, bir terapist ve hasta arasında yer alır. 

Felsefi danışmanlık, bir filozof ve bir danışan arasında yer alır. 

Genellikle tedavi yöntemi bir tanı ve seçim kurulumu içerir.

Burada değişik tanı ve değişen spesifik metotlar kullanılır.

Terapist oldukça aktif hasta ve oldukça pasif bir rol oynar.

Etkileşim danışanın aktif yerine pasif olduğu durumlarda filozof ve onu muhatap, etkileşim arasında oluşturulur.

Hasta o çözmek ve zihinsel veya psikolojik yapmamasının kurbanı kabul edilir istediği bir sorun ile gelir.

Arayan o açıklığa kavuşturmak ve çözmek istiyorsa bir sorun vardır, ama zihinsel ve duygusal olarak sağlıklı kabul edilir.

Bilimsel determinizm, ve hasta esas Psikoterapi bir nedensel zincir kurban olarak kabul edilebilir.

İstişare temel prensibi bireysel özgürlük ve danışanı özgür ve sorumlu bir kişi olarak kabul eder.

Vurgu duygular üzerinde. 

Vurgu biliş üzerinde gerçekleştirilir.

Hedef hasta hissi değiştirmektir.

Amaç anlayış gerçekler üzerinedir.

Bu işlemin anahtarı Hastanın geçmiş (genellikle analiz yıl da içerir) analizi yatıyor.

Önemli bir değişiklik bu sorunu (bu genellikle seans sınırlı sayıda çözülebilir) analizi yatıyor.

Sorun ağırlıklı olarak psikolojik olduğunu.

Sorun aslında felsefi olduğunu açıklar.

FELSEFİ  DANIŞMANLIĞI NEDİR:

Felsefi Terapi ve Danışmanlık Hizmetleri Alışagelmiş Psikoterapi yaklaşımları veya Yaşam koçluğu serüveni değildir. Felsefi danışmanlığı Etkin ve Yetkin değerler biçiminde sadece Felsefe mezunlarının işi de değildir. Bu Doktrin ve terminolojik yaklaşım ve terapötik yön Felsefe düzeyinde kendini aşmış ve felsefenin analitik öngörülerini insan yaşam örgüsüne işleyişle mevcuttur. Metafizik uzmanı Gökhan Hani Felsefi  Danışmalık Öğreti ve Yaklaşımlarını Sokrates ile başlayan ve çağımızın Felsefe eklektizminin son öğretileriyle bağdaşlaştırmıştır. Felsefi terapi ve danışmanlık hizmetleri genel bir konsept dahilinde işlenirken amaç insanın yaşam diyaloglarına destek ve kazanımlar sağlamak olacaktır. Türkiye de ilk defa Akademik ve teknik olarak Felsefe danışmanlık hizmeti sunmaya çalışırken bilgi ve tecrübeler ışığında ‘’NİÇİN YAŞIYORUM’’sorusu sormakla başlar.’’NEDEN YAŞAMALIYIN’’ sorusunun cevabını bularak, kişisel veya toplumsal yaşam analizlerini çıkarımlar yoluyla elde edilen bilgi mahiyetinde kişilere ve toplumlara vizyon ve misyon sağlamak yoluna gidilecek kadar, işlenecek bilgi diyalektiklerini hayatın pratik aksiyon umuna bilgi ışığında girmek olacaktır.

Felsefi  danışmanlık Hizmetlerini başlatmamızın amacı psikoterapi ye veya başka terapi yaklaşımlarına ek destek veya Alternatifler hizmetler sağlamak yolu asla değildir. Felsefi terapi ve danışmanlık hizmet anlayışı veya genel konsept yaklaşımı kendini ne psikoterapiyle eşdeğer tutar ne de psikoterapi nin ilgilendiği hastalık veya davranış bozukluklularına karışmaz iyileştirici yön sağlamaz. Metafizik uzmanı Gökhan Hani ile başlayan Felsefi  danışmanlık hizmetlerinin amacı, Felsefeyi sadece kuru bilgi veya kütüphane raflarındaki o,bu, şu filozoflarının oluşturdukları felsefe öngörülerine bakarak pratikte insan yaşamlarına enjekte etmekte değildir. Metafizik uzmanı Gökhan Hani ile başlatılan Felsefe danışmanlık hizmeti Gelmiş geçmiş tüm felsefi düşünüşlerin ve doktrinlerini genel bir konsept dahilinde evrensel yaşam diyalektik örgüleri içerisindeki insan yaşam örgüsüne mutluluk ve bilgi katmaktır.

Herkes az-çok felsefeyi bilir. Ya da felsefi düşünce akımlarının bir kaçını okumuş veya duymuştur. Bizim burada anlatmak istediğimiz olay, felsefi  danışmanlık hizmetlerinde danışana filozofların akımlarını veya karşılaştırmalı felsefi teorileri sunmak asla değildir. Felsefeyi kuru bilgi yığınlığından ve sonuçsuz ilke savlarından çıkartıp, çağımızın geldiği noktada insanların ihtiyacı olan bilgiyi evrensel değerler bütünlüğü içerisinde etik değerler anlayışı içerisinde insan yaşamına estetik açıdan sunmaktır. Bu amaçtan yola çıkarak çağın gelişen bilim ve teknoloji ilerlemelerin gerisinde kalmış Felsefeyi pratik yaşama sunmak için geliştirdiğimiz felsefi düşünür ve düşünüşlerin geçmiş tecrübelerini yeniden canlandırıp, modernize ederek, Yeniden Yaratmaktır. Bu bilgi ve kültüre sahip olduğumuza inandığımızdan dolayı çağın gelişen sistemleri içerisine Felsefeyi de koymak bizim gibi insanların görevidir. Bugüne kadar Genel Felsefe ilkelerine hep ihanet edilmiş, ya da filozoflar zamanlarında anlaşılamamıştır, hala daha dar bakış açısı oluşturan insanlarda gözlemlediğimiz filozof kafa, deli, felsefe yaptın vb basmakalıp laflarla insanları amaçsız ve bilinçsiz düşüncelerle felsefeden uzaklaştıran geri zihniyetli insanlar gözlenmektedir. Unutulmaması gereken kuram şudur, HERŞEY FELSEFEYLE BAŞLADI VE HERŞEY FELSEFEYLE BİTMEK ZORUNDADIR. Bu düşünceyi yıkacak hiçbir zihniyet ve güç yoktur. Allahın felsefesi olan Metafizikte her şey sabittir, doğ, yaşa ve öl. Bunun gerisinde ve berisinde kalacak hiçbir zihniyet yoktur.

             

Türkiye ve Avrupa da bir ilki gerçekleştirerek Felsefe danışmanlık Hizmetlerinin Temelini genel konsept ve değerler bütünlüğü içerisinde Felsefenin temel işleyiş disiplini ve bilgi sistemlerini geniş kültür ve bilgi diyalektiğiyle yola çıkarak. Yeniden Felsefi Pratik yaşama kazandırmak için bu hizmeti başlatıyoruz. Avrupa ve Türkiyede ki Felsefe Profesörlerinin ve felsefe okumuş tüm öğrencilerimizin de katkı sağlayacağı bu disiplinin önünü tıkayıcı hiçbir engel olmayacaktır. Çağımızın ihtiyacı artık felsefe ve onun akımlarının insan yaşamını mutlu kılacak somut öğeleri ve dinamikleri yeniden başlatmaktır. Felsefeyi kuru bilgi yığınından çıkaracak ve sonucu olmayan düşüncede hapsetmek Felsefeye ihanettir. Felsefe ihanetine baş kaldırının artık zamanı gelmiştir. Terapötik Felsefe ekolü için On binlerce kitap yazabiliriz. Felsefi danışmanlık ilke ve kuralları adıyla zamanla kitabı çıkacaktır. Felsefi  danışmanlık Hizmetlerinin Tek amacı vardır. Bu Mutlu Dünyada Neden Mutsuzlaştık, Neden mutluluğu bulamıyoruz, Mutluluk Nerde. Mutluluğun kaynağı bulmak için Felsefe danışmanlık hizmetlerine bekliyoruz.

Felsefe  danışmanlık Hizmetlerinin Temel Konseptlerini belirlerken önümüze çıkan en büyük sorun kültürden kültüre, dilden dile değişen bunca felsefe akımlarını nasıl birleştirebilir ve nasıl insan yaşam diyaloglarına katabilme sorusu çıktı. Binlerce filozofun akımları ve görüşleri varken nasıl bir yöntem izlemeliyiz soru işaretleri oluştu. Sonucu olmayan ve hepsi, birbirini eleştirerek gelişen felsefe akımlarını nasıl Halk diliyle anlatabilir ve onları nasıl somutlaştırabiliriz gibi Onbinlerce soru işaretleri oluştu beynimizde. Karamsarlık ve geri çekilme felsefelerini yıkmak, hiççilikten, gerçekçiliğe, gerçekçilikten, akılcılığa, akılcılıktan, hayalciliğe, hayalcilikten, eleştiriciliğe, eleştiricilikten, faydacılığa, faydacılıktan, varoluşçuğa, varoluşçuluktan, dogmatizme, doğmatizimden, deneyciliğe, deneycilikten, bilgiciliğe, bilgicilikten, erdeme, erdemden, etiğe, etikten, estetiğe, estetikten, göreceliğe, görecelikten, anarşizme, anarşizmden, ideolojiye, ideolojiden, hümanizme, hümanizmden, dinselliğe, dinsellikten, evrenselliğe, evrensellikten, varlıkbilimine, varlıkbiliminden, uzay bilimine, uzay biliminden, bilinemezciliğe, bilinemezcilikten, görüngübilimine, görüngübiliminden, ruhçuluğu, ruhçuluktan, maddeciliğe, maddecilikten, idealizme, idealizmden, diyalektizime, diyalektizimden, şüpheciliğe, şüphecilikten, zevkçiliğe, zevkçilikten, tekçiliğe, tekçilikten, çoğulculuğa, çoğulculuktan, duyumsallığa, duyumsallıktan, sezgiciliğe, sezgicilikten, zekâcılığa, zekâcılıktan, kuantuma, kuantumdan, atom fiziğine, atom fiziğinden, yaratılışa, yaratılıştan, yok olmaya, yok olmaktan, ebedileşmeye, ebedileşmekten, reenkarnasyona, reenkarnasyondan, enkarnasyona, enkarnasyondan, tekâmüle, tekâmülden, vizyona, vizyondan, misyona, misyondan, enerjiye, enerjiden, sağlığa, sağlıktan, eğitime, eğitimden, ekonomiye, ekonomiden, politikaya, politikadan, sanata, sanattan, hukuka, hukuktan, edebiyata, edebiyattan, şiire vb burada sayamadığımız daha yüz binlerce ekol ve görüşler hâkimdi. Ama hepsinin ortak paydası insandı. İnsan bütün değerlerin tek odak noktası insan, Eğer insan mutluysa dünya gelişiyor manasıydı, eğer insanlar mutsuz ise dünyada bozuluyor manası ortaya çıkıyordu.

İşte Felsefe o kadar geniş ve sınırsız ki! İnsanların tabiatı genelinde nasıl ihtiyaçları bitmiyorsa, aynı şekilde insanların ihtiyaçları karşısında geliştirdikleri felsefeler hiçbir zaman bitmeyecek anlamıydı. Buradan yola çıkarak Felsefe danışmanlık Hizmetleri başlıyor, insanlar geleneksel anlayışlarının dışında olan bu temel terapi yapısının amacı psikologların oluşturduğu davranış biliminden çok uzak hatta hiçbir bağlamda ilgisi yoktur. Felsefi danışmanlık hizmetleri Psikologların yapacakları bir meslek örgüsü değildir. Felsefi danışmanlık hizmetleri bütünüyle psikoterapiden arındırılmış hatta hatta hiç benzerliği olmayan bir yön çizme noktasında bunu başarabilecek yapıdadır. Felsefi danışmanlığında ki  amaç kişileri hasta görmek yada içinde bulundukları kaygı ve tasaları çeşitli yöntemlerle eleminize ederek, onlara davranışlar edindirmek asla değildir. Felsefi danışmanlığının en önemli özelliği kişilerin içinde bulunduğu durumun felsefesini analiz edip, farklı felsefi eleştiriler ile düşünce, zekâ veya ruhta yeni düşünce ekolleri oluşturarak, kişinin içinde bulunduğu problemi ve sorunları yenmesinde yardımcı olacak düşünceleri tartışmaktır. Sokrates’in ironi ve maiotik yaklaşımlarından tutun, platonun mimemis kavramlarına kadar aristonun metafizik yaklaşımlarına kadar tüm gelmiş-geçmiş tüm filozofların düşünce akımlarıyla, kişinin çözümleyemediği ya da içine düştüğü buhrandan çıkarmak için bilgi sağlayarak amacı güder.

Bu açıdan Felsefi danışmanlık hizmetleri çok geniş bilgi ve kültüre sahip kişi veya kişiler tarafından yapılması şarttır. Türkiye ve Avrupa da bu yaklaşım ile ilgili üniversitelerde çok geniş platformlu eğitim sınıfları ve bölümleri açılması için Türkiye de ve Avrupa da  derin temasları olacaktır.

Ülkemizde bugüne kadar Felsefi danışmanlık hizmetleri ekol ve yaklaşım tarzı çalışma sitilini oluşturacak teknik ve akademik bilgi birikimine sahip insanlar çıkmamıştır. Felsefi  danışmanlık hizmetlerini uygulayacak olan teknik alt yapı karakterlerinin sadece felsefe bölümünden mezun olan felsefenin tüm ekollerini kabataslak gören felsefecilerin yapacağı bir meslekte değildir. Felsefe okumak demek, felsefe merkezi açacak ve orada felsefi danışmanlık yapacak anlamına gelmez.

Türkiye de felsefe mezunlarının çoğu kendi ilgi alanlarının dışındaki mesleklere itilmiş, ya da çoğu üniversite de kalmak için var güçleriyle mücadele etmişlerdir. Türkiye de bazı özel üniversiteler açılmış, bu üniversitelerde davranış bilimleri adı altında felsefe dersi de az çok okutulsa bile asla yeterli teknik alt yapıya sahip değildir. İnternet sitelerine baktığımızda bir çok psikolog, felsefi terapi adı altında yazı yayınladıklarını gördük, fakat ne içerik ne teknik donanım ne de felsefe örgünün işleyiş biçiminin disiplinine rastladık. Bir kez daha belirtmek gerekirse Felsefi danışmanlık Hizmetleri Psikologların ya da kısaca Davranış bilimleri mezunlarının veya psikiyatrislerin işi ve branşı değildir.

Türkiye de çoğu insan bunu yanlış bilir. Terapi kelimesi demek, tedavi anlamına gelmez. Tedavi kelimesinin genel telaffuzu fiziksel ve davranışsal dıştan yapılan metotlar biçimidir. Terapi demek aslında rahatlama, rahatlatma anlamındadır. Bazı zihniyetler terapi kelimesini kendi eserlerinde tedavi etmek anlamıyla kullanılması, bize göre tedavi anlamına gelme düşünce konsepti asla değildir. Konseptual manada tartışılan bu ekolü kendi meslek gruplarına mal etmeye çalışan geleneksel ve sadece biz yaparız düşünce egosunun bir versiyonudur.

Felsefi  danışmanlık Hizmetlerinin sağlık hizmetleriyle veya davranış bilimleri içerisindeki yaklaşım ve tutumlarının dışındadır. Felsefe  danışmanlık hizmetleri, asla felsefi  davranışlar bilimi olamaz. Felsefe ne davranıştır, ne de bir bilimdir. Felsefe tarihi ve ekolleri incelendiği zaman hiçbir zaman insan davranışlarını ele almamış ve hiçbir davranışta düşünce akımı oluşturmamıştır.

Felsefe konseptual anlam veya ekolleri içerisinde asla davranışı ele almaz ve davranışı biçimleştirici ya da tedavi edici unsur taşımaz. Felsefe ayrıca hiçbir zaman insanı tek mantık ekolüyle görmemiştir, yani insanı maddeci yaklaşımla düşünerek, ruhtan bağımsız durumları dile getirmemiştir.

Felsefe  danışmanlık hizmetlerine başvuran insanların düşünce kalıbına veya ruhsal enerjisine sadece bilgi yoluyla ulaşmayı amaç edinir. Felsefi danışmanlıklarda  psikoterapilerde olan bu tanımlamaları danışanlarına asla yapmaz, karşımda hasta var ben onun yanlış olan davranış kalıbı değiştirici çözümler ve yöntemler kullanalım.

Bu yaklaşım psikoterapi nin uyguladığı yaklaşımdır. Felsefi danışmanlıkta  ise danışanları davranış bozuklukları içerisinde görmez, kendisine danışanı içinde bulunduğu düşünce de tanımlamaya ve çözümlemeye çalışarak, bunu değiştirici felsefi düşünce kalıplarını, yöntemsel açıdan gösterir. Felsefi terapi kendi işletim sistem dinamiklerinin kendisine yön verdiği disiplinlerine etik ve estetik açıdan bağlıdır, onun için dir ki! Kendisine danışanı her ne kadar hasta olarak kendini tanımlasa bile, Felsefi terapist danışanını hasta olarak kabul edecek zihniyete veya etki alanına sahip olamaz. Çünkü Felsefi danışmanlığın zaten amacı kişiyi felsefi düşünce ekolleriyle kişiyi kendine görmek olabilir sadece, felsefi danışman bir danışanını hasta olarak kabul görme olgusunun içine girerek hareket etme güdüsü taşırsa, en büyük ihaneti zaten felsefeye yapmış olur. Felsefe ekollerinin hepsi bir birinden ayrı düşünen akıllarının ürünüdür, birine deli, birine hasta, birine kişilik bozukluğu deme lüksü zaten yoktur.

FELSEFİ DANIŞMANLIK VE METODOLOJİSİNİN İLKELERİ:

Felsefi danışmanlık danışman ve danışan arasında samimi, açık iletişim, ya da bir diyalog esas alınmaktadır. Bu sistem danışanın düşünce hataları ortaya çıkarmak ve danışanın karşı karşıya olduğu sorunların arkasındaki temel felsefi sorunları ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Felsefi danışmanlığında danışana ilk olarak sorulan sorular Sokratik Yöntem kullanır.

Bu sorular, açık, yargılayıcı olmayan bir şekilde yapılmalıdır. Sorulan sorulara cevaplar veren danışanın istemci üzerinden düşünmek ve daha net tam o sorunun altında yatan temel felsefi konularda nerede durduğu tanımlamanıza yardımcı olacaktır. Doğru sorulara karşı danışanın kendini keşif için ağ geçitleri vardır; bu nedenle danışanın farkında olmadığı felsefi düşüncelere karşı, ortaya koyacağı tepkiler kişinin düşünce sisteminin haritasını ortaya çıkaracaktır.


Felsefi  danışmanlığına göre yaşamın temel sorunları üzerinde durmak ilk görevdir. Kişiyi hayattan soğutan etkenlerin başında stres-kaygı ve mutsuzluk yatmaktadır. Bu negatif olguların temelinde ise tutarsız düşünme sistemleri yatmaktadır. Felsefi danışmanları danışanının temel ahlak, inanç, ilke ve değerleri tanımlamasında yardımcı olur. 

Modern dünyanın felsefi bir krizin ortasındadır. Felsefesiz bir yaşam; güvenilir, temel etik değerleri ve yol gösterici ilkelerin bir boşluk yaşıyor. 

İnsan, istememeye karşı, hiçliği ister...

Ben, kendim için bile şimdiki zamanın bir çocuğu olarak, zamana uymayan denemelere girişiyorum," diyor.

İnsan, belli bir yere saplanan, yalnız kendisine verilenle yetinen, sınırlandırılmış, çevresinin koşulları altında tek doğrultulu bir zaman içinde kendini sürdüren bir varlık değildir 

Unutmak, burada yaratıcı bir eyleme atılmak için yükten, insani engelleyen, onun gelişim doğrultusu üzerindeki hızını kesen ağırlıklardan sıyrılmasıdır. Kendi dışına çıkması, kendi özüne yabancılaşması değildir. Çünkü insan, "kendi gerçekliklerinin çok ince örgülü ağından çıkıp yeniden yabancıl bir isteğe, kati bir tutkuya kapılamaz. Buna karşılık büsbütün tarih dışı olan hayvanın yer değiştirme gereksinimi duymadan yaşadığını görüyoruz.

Felsefe; yaratıcı, geliştirici, insani davranışlarının bütünlüğü içinde ele alan, inceleyen bir düşünce akimidir. Felsefe insanla baslar insanla biter."

"Felsefeye dalmak, insanın özünde saklı derin acıyı kavramak, yüreğinde saklı derin doğurucu ağrıyı düşünmektir. İnsan bir varlık olarak acı çektirenle düşünmeye başlamış, trajik olanla ilgilenmiştir. İnsan düşüncesinin kaynağında acı çektiren, trajik olan bir öz vardır. Bilgenin yapacağı iş onu gün ışığına çıkarmak, yorumlamaktır. Ancak, felsefe yapmak üzüntüye kapılmak değildir. İnsanı yaratıcı eyleme iten acıyı bulmaktır. Bu yüzden mutluluktur, mutluluğu aramaktır bir bakıma felsefe."

"Felsefe, bir akil ürünü, olmayanı olur gibi gösterme düşüncesi, gerçeklerin, göz önünde duranların dışında konu, sorun arama, yorumlama akimi değildir. Varlığın özüne, doğanın yüreğine inen bir düşünce eylemidir, bir gerçek atılımıdır.
İnsanı gerçeğinden koparan, yalnız us varlığı olarak benimseyen, onun yasam ortamındaki davranışlarını, eylemlerini göz önünde bulundurmayan bir çığıra, düşünce biçimine felsefe denmez."

Bütün adi gecen iyi ya da kötü denen nesneler, felsefenin yüzyıllar boyu üzerinde durduğu bu konular, insan varlığının dışında değildir. Onlar insanla vardır. İnsan eylemlerinin içindedir onlar. İnsanin olduğu yerde, eylemde bulunduğu ortamda sözü edilir onların ancak. İnsanın bittiği yerde, eylemden, davranıştan kesildiği yerde onlar da biter, yok olur."

Sizde sorunlarınıza ve problemlerine karşı, Felsefi danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak ve kendi düşünce ağınıza farklı çözümler sunmak istiyorsanız, Felsefe danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Metafizik uzmanı Gökhan Hani.