PARAPSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ


A
Absent Healing (Uzaktan İyileştirme) 
İyileştiricinin, iyileştirilecek kişi ile direk temasta 
bulunmadan iyileştirme eylemini gerçekleştirmesi durumu.

Absent Sitter (Uzaktan Oturum) 
Okuması yapılan kişinin oturumda bulunmaması durumu. 
Vekil oturumu. 

Agent (Aracı) 
(a) Diğer bir deneğe, telepati veya benzer yolla bilgi 
iletmeye çalışan kişi. 


(b) Psikokinesis deneyinde, denek olan şey, kimse.


Psikokinesis:

Zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileme 
gücü ) 


Poltergeist aktivitelerinin odağı olan şey. 


Akashic Records (Akaşik Kayıtlar) 
Bazı mistik doktrinlerin inanışına göre, zamanın 
başlangıcından itibaren tecrübe edilen tüm hatıraların- 
olayların, kalıcı bir şekilde ruhsal öze kaydedilmesi, 
depolanması. 

Alien Abduction Experience (Yabancılar tarafından 
kaçırılma tecrübesi) 
Rapor edilmiş, yabancı yaratıklar tarafından 
çoğunlukla uzaylılar tarafından uzay gemilerine 
kaçırılan vakalar, kaçırılma tecrübesidir. Kaçırılan 
kişi çoğunlukla zaman kaybı (zaman atlaması) ve hafıza 
kaybı gibi rahatsızlıklara maruz kalmıştır. Hipnoz ve 
geriye dönme şanslarıyla hafıza onarıldığında, 
çoğunlukla, kaçırılan kişinin kaçıran yabancılar 
tarafından cerrahi müdahale gördüğü rapor edilmiştir. 

Alpha Rhythm (Alfa Ritmi) 
Zihin dinlenmesine (gevşemişliğine) bağlı olarak beyin 
içindeki elektriksel aktivitedir. (saniyede ortalama 10 
dönüş) 

Altered State of Consciousness (ASC) (Şuur  Bilincin 
Değişik Durumu) 
Uyur veya uyanıklık durumununnormal den farklı bir 
durumda olmasını belirten terim (anormal şuur durumu) 
ASC aynı zamanda hipnoz, trans, kendinden geçme (
ekstaz), uyuşma, meditatif (dalgınlık) gibi 
tecrübeleri de içerir. ASC nin mutlaka para normal 
vasıflar taşıması gerekli değildir. 

Ancestor Worship (Ata (Cet) Tapınma) 
Ölmüş Ataları yükseltmeyi (ululama) içeren dinsel 
pratik, uygulama. 

Angels (Melekler) 
İhtiyaç içindeki insanlara yardım eden, yardımsever 
ruhani varlıklar.

Animal Magnetism (Hayvan Manyetizması) 
İyileştirme için, bir kişiden diğer bir kişiye 
nakledilebildiği varsayılan güç veya akışkanlığı tanımlamak 
için F.A. Mesmer tarafından bulunmuş bir terim. 
Animal Mutilation (Hayvan Mutilasyonu, değişimi, 
yağması) 

Herhangi bir, yırtıcı hayvan, kaza veya hastalık izi 
olmayıp, normal bir açıklaması olmayan garip yara 
izlerine sahip hayvan (genellikle ineklerde) 
cesetlerinin bulunması olayı. Kesikler ve yaraların 
çoğunlukla cerrahi müdahale amacıyla açıldığı anlaşılır. 
Tipik cesetlerde kanın tamamı çekilmiştir. Bazı vücut 
parçaları da kayıptır. 

Animal Psi (Hayvan Psi) 
Hayvanlar tarafından sergilenen para normal yetenekler. 
Ayrıca Anpsi olarak da bilinir. 

Animism (Animizm) 
Bütün varlıkların ve evrenin bir ruh taşıdığına inanan 
doktrin. Varlıkların bedenlerinden ayrı olarak ruh 
taşıdıklarına dair inanış. Ruh varlığına inanış. 

Announcing Dream (Haberci Rüyalar) 
Birinin tekrar doğuşunu haber veren rüyalar. (
reenkarnasyon ile ilgili) 

Anomalous Experience (Olağandışı Deneyimler) 
Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan olağan dışı 
deneyimleri anlatmak için kullanılan terim. 
Anomalous Phenomena (Olağandışı Fenomen) 
Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan doğal fenomen.

Anoxia (Anoksi) 
Kanda oksijen azlığı, beyine yeterli oksijenin 
gitmemesi. 

Apparition (Hayalet görünmesi, Tayf) 
Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş 
sırasında, bir şahıs veya bir mizansenin görüntüsünü 
tecrübe etmesi. 

Apport (Aport) 
Fiziksel bir objenin nereden geldiği açıklanamaz bir 
şekilde belirmesi. (yoktan var olması gibi) Aportlar 
genellikle seans odaları ve fiziksel medyumlukla 
ilişkilidir. (Materyalizasyon ve Teleportasyon ile ilgili) 

Artefact (Artifakt: İnsan eliyle yapılan şey) 
Parapsikolojide, para normal fenomen ile ilgili sahte 
kanıt. (Normal bir dış etki ile oluşturulmuş)

Astral Body (Astral Beden) (Tayy-i Mekan)
Okültist, Spiritualist (İspirtist) ve Teosofistler 
tarafından kullanılan, kişinin fiziksel bedeninin 
kopyası (çifti) olduğu farz edilen diğer beden. Astral 
bedenin, beden dışına çıkma tecrübesi veya ölüm anında 
fiziksel bedenden ayrılabilir olduğuna inanılır. 

Astral Projection (Astral Projeksiyon, Astral Çıkış) 
Okültist, Spiritualist (İspirtist) ve Teosofist ler 
tarafından kullanılan, beden dışına çıkma tecrübesi için 
kullanılan bir terim. Astral bedenin, fiziksel bedenin 
dışına çıkması halinde gerçekleştiğine inanılır. 

Astrolog (Astroloji) 
Yıldızlar ilmi. Astrolojik olayları, dünyadaki olayların 
ilişikliği doğrultusunda tanımlama, teşhis etme teorisi 
ve uygulaması. (bireyin kişiliği ve biyografisi yâda 
sosyal ve politik trendlere göre) 

Atavizm (Atavizm, Atacılık) 
Eski nesillerin bir özelliğinin birkaç kuşak sonar 
tekrar belirmesi. Genetik geri dönüş. 

Augury (Kehanet) 
Kehanet, fal, alamet, kehanet ayini. 

Aura (Aura) 
Bazıları tarafından, yaşayan varlıkları çevrelediği 
inanılan enerji alanı. Bazı Clairvoyant lar (gözle 
görülemeyen şeyleri gören kimse) Auraları gördüklerini 
iddia ederler. (genel olarak ışıklı, renkli bir hale 
olarak.) 

Automatic Writing (Otomat istik Yazı) 
Ne yazıldığını bilmeden, bilinçli bir kontrol olmaksızın 
anlaşılabilir mesajlar yazmak.

Automatism (Otomatizm) 
Otomatist olan kişinin bilinçli kontrolü veya ilgeç 
olmadan yaptığı fiziksel faaliyetler. 
(Kol hareketleri, yazı yazmak, çizmek, müzik çalmak). 
Ayrıca Motor Otomatizmi olarak da bilinir. 

Autoscopy (Otoskopi) 
(a) Başka birinin diğer bedenini (Astral bedenini) 
görmek. 
(b) Kişinin beden dışına çıkarak kendi diğer bedenini (
Astral bedenini) görmesi.


AJAN:

Duyu dışı algıya sahip birisinin, aynı yetiye sahip diğeriyle deneysel ilişkiye girmesi.


AKAŞİK KAYITLAR:

Zamanın başlangıcından beri var olan tüm bilgiyi ve deneyimi taşıyan anılar. Bazı mistik doktrinlerde, Akaşik bilgi birikimlerin ruhsal özde var olduklarına doğumlarda aktarıldıklarına inanılır.


ALFA RİTMİ:

Beyindeki elektriksel aktivite(saniyede 10 cycle).Zihinsel huzur alanına ulaşma amacında etkin olduğu kabul edilir.


ALTINCI DUYU:

ESP nin popüler adı.


ANİMİZM:

Tüm yaşayan şeyleri ve doğal varlıkları kutsal varsayıp tapınmak inancı veya antik bir inanç. Her canlı varlıkta bir öz veya bireysel bir ruh olduğu kabul edilmektedir.

 

ANORMAL FENOMEN:

Doğal olmayan. Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan doğal olay.


ANOXIA:

Serebral Anoxia 


APOR:

Açıklanamayan bir şekilde bilinmeyen bir yerden gelen fiziksel bir cisim ortaya çıkışı. Aporların sık sık seans odalarında ve fiziksel medyumik olaylarda görüldüğü kabul edilir.


ARAŞTIRMA OLUŞUMU:

PSI etkisini araştırırken soruşturma faktörlerinin amaçlarını saptamak.


ASTRAL PROJESİYON:

Beden Dışı Deney. Fizik bedenden ayrılma...


ATEŞTE YÜRÜME:

Kızgın kömürlerin üzerinde yanmadan ve acı duymadan yalınayak yürütmek.Yüksek bir trans hali.


AURA: Yaşayan tüm canlı yaratıklarda var olduğuna inanılan enerji alanı. Bazı duru görücülerin Aura'yı gördüklerine inanılır ve genelde parlak ve renkli bir alan olarak tanımlanır.Ba (Ba) 

Eski Mısırlılar tarafından ölümsüz olduğuna inanılan, 
bir kişinin özü. Ruh. 


Banshee (Banşi) 

Galler bölgesindeki inanışlarına göre, inildeyip 
bağırarak ölümü haber veren dişi varlık. 


Bardo (Bardo) 
Tibet Budizm inde, var oluşun orta seviyesi. Hayat ve 
yeniden doğuş arasındaki seviye. 


Basit Technique ( Temel Teknik ) 
Tahmini yapılan her kartın ayrılıp kenara koyulmasıyla 
uygulanan, Zihin Okuma testlerinde kullanılan Kart 
Tahmin testine verilen ad. ( Card-Guessing) 


Billet Reading ( Pusula, Not Okuma ) 
Herhangi bir sorunun gizlice bir kağıda yazılıp, bir 
zarfın içine koyularak mühürlenip psişiğe verilmesi, 
psişiğin verilen mühürlü zarfı alarak, içindeki soruyu 
tahmin ederek doğru cevabı vermeye çalışmasıdır. 


Bilocation ( Bilokasyon ) 
Aynı anda iki farklı yerde görünmek, bulunmak. 


Bio-PK ( Bio PK) 
Biyolojik proseslerde psikokinetik etkiler.

 
Black Art ( Kara Sanat) 
Siyah bir örtüyü siyah arka planda üzerinde kullanarak, 
objeleri saklamak için kullanılan, sihir tekniği. 
Çoğunlukla hilekârlar ve sahte medyumlar tarafından 
kullanılmıştır. 


Black Magic ( Kara Büyü ) 
Başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan ayin veya büyü 


BEDENSİZ İLİŞKİ (Discarnate Entity):

Görünmeyen bir varlığın veya ruhun ilişkiye geçmesi. Genelde bir insanın ölümünden sonra yaşamındaki kişilik olarak tezahür eder.


BERRAKLIK (Lucidity):

a-) Duru görünün en eski tanımı.


BERRAK RÜYA (Lucid Dreaming):

Bireyin rüya görürken bilinçli olması veya uyanık olduğunu hissetmesi. Bu duygu genelde, canlılık ve özgürlük verir; öte anlamda da rüyalardaki olayları kontrol edebilme yetisi veya pratiğidir.


BEYAZ BÜYÜ:

Olumlu amaçlar için yapılan büyü.


BEYAZ SES:

Hışırtıya benzer ses. Tüm ses frekanslarının bütünleştirilmesiyle elde edilir.
 

BİLOKASYON:

İki farklı mekânda aynı anda bulunmak; Tayy-i Mekân da demektir.
 

BİOFEEDBACK:

Geçerli psikolojik alanda bir insandaki bilginin gelişim tekniği. Biofeedback, psikolojik oluşumları bilinçli olarak kontrol edebilme yetisine sahip olmak anlamına da gelir.
 

BİOPK:

Biyolojik oluşumlarda görülen psikinetik etkiler.
 

BİTKİSEL PSI:

ESP nin bitkilerde araştırılması.
 

BM (Kör Eşleme):

Kartlarda yapılan bilinç okuma veya telepati deneylerindeki tanımlama.
 

BİRLEŞEMEMEK(Dissociation):

Normal haldeki uyanık bilinç ortamın dışında oluşan eylem veya bilinç merkezinden ayrı olarak zihinsel bir oluşumun varlığının ileri sürülmesi.
 

BİRLİK:

Bir insanın bir ruhçu veya zihin okuyucu ile kurduğu gizli ilişki. 
 

BÖLÜNMÜŞ KİŞİLİK(Multiple Personality):

Bir insanın iki farklı ve ayrı kişiliğe, psikiyatrik koşullarda ve farklı zamanlarda bölünmesi.
 

BULANIM TEZAHÜRÜ(Crisis Apparition):

Önemli bir olayın ardından; ölüm, kaza ve ani hastalık gibi bunalımların hemen ardından veya o anda görülen doğaötesi görüntü.

BÜYÜLÜ SÖZLÜK (Spell):

Sözle veya yazıyla majikal güç edinilmesi.Cabinet ( Kabin ) 


Fiziksel medyumun, çeşitli fenomenlerin meydana geldiği 
durumda, kutu veya perdelerle kapanmış bir alanın içinde 
tutulması. 


Call ( Çağrı ) 


Kart Tahmini veya ESP testi sırasında hedef tarafından 
verilen karşılık. 


Candomble ( Kandomble )

 
Brezilya kökenli ruhani inanış. 


Card Guessing ( Kart Tahmini ) 


Setteki kartların tahminine dayanan deneysel test.. ( 
Oyun veya Zener Kartları ) 


Cartomancy 


Kartları kullanarak geleceği okuma. 


Cerebral Anoxia ( Beyinsel Anoksi ) 

Beyine yeterince oksijen gitmemesi. Genellikle duyu 
tahribatı, halüsinasyon bazen de ölüp tekrar dirilme 
tecrübelerini açıklamak için kullanılır. 


Chince ( Şans) 


Olaylar üzerinde rasgele, tahmin edilemez etkiler. 


Channeling ( Kanal Açma ) 
Enkarne olmamış varlıklardan mesaj ve ilham alma. 


Charm ( Tılsım ) 
Büyü veya içinde büyü taşıyan nesne. 


Christian Science ( Hıristiyan İlimi ) 
Marry Baker Eddy tarafından kurulan dini iyileştirme 
hareketi. Ortodoks medikal uygulamalarını reddeder. 


Cipher Test ( Şifre Testi ) 
Ölümden sonra şifre ile bağlantı kurmak için kişinin 
bıraktığı şifreli mesaj. 


Circle ( Çember ) 
Seans düzenleyen insan grubu. 


Clairaudience ( Sesli Mesaj Algılama ) 
Para normal sesler duyarak olarak enformasyon ( bilgi ) 
elde etme 


Clairvoyance ( Duru görü - Klervoyans ) 
Gözle görülmeyen duyu ötesi şeyleri görerek ve duyarak 
algılama. 


Clairvoyant ( Klervoyans ) 
Transa girmeye gerek duymadan, duyu ötesi şeyleri gören, 
algılayan kimse. 


Coincidence ( Tesadüf, Rastlantı ) 
Kısa zaman içinde, birbirleriyle alakası olmayan 
olayların, anlamlı ve birbirine bağlıymışçasına iki veya 
daha çok kez vukuu bulması. Rastlantılar bazen 
açıklanamaz ve tahmin edilemez şekilde garip 
olabilirler. 


Collective Apparition ( Ortak Görünme ) 
Bir hayaletin veya görüntünün bir değil birkaç kişi 
tarafından görülmesi. 


Collective Unconscious ( Ortak Bilinçsizlik) 
Carl. G Jung ( 1865-1961 ) tarafından ileri sürülen, 
insanlar tarafından ortak olarak paylaşılan bilinçsiz 
düşünce veya tecrübe seviyesi. 


Communication ( Haberleşme) 
Medyumlukta, diskarne varlıkların verdiği mesajlar. 


Communicator ( Haberci ) 
Medyumun mesajları aldığı diskarne varlık. 


Confederate ( İttifakçı ) 
Sahte Psişik veya mentaliste gizlice bilgi sağlayan 
kişi. 


Conjuring ( Sihirbazlık ) 
Hile kullanarak para normal efektler yaratmak. Genellikle 
eğlence amaçlıdır. 


Contact Mind Reading ( Temasla Zihin Okuma ) 
Telepatinin taklidi bir teknik olarak, zihin 
okuyucusunun ( karşıdaki kişinin elini veya kolunu 
tutarak ) zihni okunan kişinin bilinçsizce yaptığı belli 
belirsiz kas hareketlerini anlamlandırması, okumasıdır. 
Ayrıca kas okuma olarak da bilinir.

 
Kontrol ( Kontrol) 
(a)Deneysel Parapsikolojide, deneyin standart usuller 
içerisinde yürütülüp, sonuçların mevzu dışı sebeplerle 
lüzumsuz yere etkilenmeme sininin temin edilmesidir. 
(b) İspirtisma da, trans medyumuyla haberleşen ve 
genellikle trans durumunu kontrol eden diskarne varlık. 


Kontrol Grup ( Kontrol Grubu ) 
Performansları deneysel konularla mukayese edilen insan 
grubu. Deneysel Grup. 


Corn Circle ( Mısır Dairesi) 
Daha çok Güney Britanya da yaygın olan, büyümekte olan 
ekin tarlalarından bulunan dairesel veya daha ayrıntılı 
oluşumlar. Şekiller. Bazen UFO gözlemleriyle 
ilişkilidirler. Çoğu şekil zekice şekillendirilmiş ve 
anlam ifade eder gibi görünür. Bu işaretlerin esrarı 
çözülememiştir. 


Correlation ( Korelasyon - Değişkenlik Bağlantısı ) 
İki veya daha fazla olay veya değişkenliğin arasındaki 
benzerlikler. Ortak ilişki. 


Correlation Coefficient ( Korelâsyon Katsayısı ) 
İki veya daha fazla ölçünün birbirleri arasındaki 
bağlantının derecesini gösterir matematiksel indeks. 


Cosmic Consciousness ( Kozmik Bilinç ) 
Kişinin, tüm kâinatın yaşayan bir varlık olduğunun 
farkına varma tecrübesi.

 
Coven ( Koven) 
Cadılardan oluşan grup. 


Crisis Apparition ( Kriz Anı Görünmesi ) 
Önemli bir krizin ( Ölüm, kaza veya ani hastalık ) ilk 
birkaç saati içinde kişinin görüntü tecrübesi yaşaması. 
( hayalet, tayf, bilinmeyen cisim v.s.) 


Cross-correspondence ( Çapraz Muhabere ) 
( a) iki veya daha fazla medyumun, ayrı ayrı aldıkları, 
ancak bir araya getirildiklerinde bir anlam teşkil eden 
bilgi, enformasyon parçaları. 
(b) Çapraz Muhabere, Fiziksel Araştırma Cemiyeti ile 
ilişkili olan bir grup Otomat istin devam ettirdiği ve 
1901 den 1932 ye kadar süren kompleks bir çapraz 
muharebeye verilen addır. 


Cryptomnesia ( Kripto Hafıza ) 
Kaynağını bilmeden kişinin açıkladığı, bildirdiği bir 
bilgi.( İlham yoluyla bildirmesi) 
Bazen Kripto Hafıza, Ksenoglosi ( Kişinin bilmediği bir 
lisanda yazması veya konuşması ) ve Geçmiş Hayat Anısı 
gibi para normal tecrübeleri açıklamak için de 
kullanılır. 


Crystal Gazing ( Kristale Bakmak ) 
Para normal bilgiler almak üzere ayna, cam veya bir 
likidin yansınalı yüzeyine bakmaktır. Scrying olarak da 
bilinir. 


Curse (Lanet) 
Başkalarına para normal yollardan zarar vermek için 
yazılmış veya söylenmiş sözler. 


CAN:

Bir canlının ölümsüz olduğuna inanılan ruhsal elementi.


CİSİM OKUMA: 

Psikometri.


CIPHER TESTİ:

Ölüm ötesinden bir varlığın ilişki kurmak amacıyla şifreli mesaj yollaması.
CLAIRAUDIENCE:

Duyulan seslerden elde edilen normal dışı bilgi.


CLAIRSENTIENCE:

Clairaudience veya Clairvoyance yetilerden elde edilen normal dışı bilgi.


CLAIRVOYANCE:

Bir olaydan veya cisimden elde edilen normal dışı bilgi. Burada görsel ilişki veya gözlem gerekli değildir.


CLAIRVOYAN:

Normal ötesi bilgi elde edebilen kişi. Genellikle ruhsal ilişki halindedir ve bu ilişki veya gözlem gerekli değildir.


CORRELATION:

İki veya daha fazla olay ya da değişken arasındaki bileşik veya birleşik ilişki.


CORRELATION EĞRİSİ:

İki veya daha fazla ilişki arasındaki birleşik ölçümün matematiksel indeksi. 


CRYPTOMNESIA:

Normal ortamlarda bilinen ve geçerli bilginin kaynağının hatırlanmaması. Anılar normal ötesi deney ortamında yanlış olarak ortaya çıkarlar ve yanıltırlar. Cryptomnesia bezen de, görünür bir normal ötesi deneyde Geçmiş Yaşam Anıları'nın tanımlanması anlamında da kullanılır.


Ç

ÇAĞIRMA (Conjuring):

Hile yaparak normal ötesi etkilerin benzer şekilde oluşturulması. Genelde eğlence amacıyla yapılır. Fincan celselerinde olduğu gibi.

 

ÇAPRAZ İLİŞKİ (Crosscorrespondence):

a)Farklı bilgi düzeylerindeki bağımsız çalışan iki veya daha fazla medyumun aynı bilgiyi paylaşması.
b)Çapraz ilişkiler,1901-1932 arasındaki dönemde İngiltere'de Ruhsal Araştırmalar Derneği'nde(Society for Psychial Research) bir grup otomat medyumun çalışmalarında yoğun olarak görülmüştü.


ÇATAL (Divining Rod):

Özellikle "Dowsing" yani çatal değnekle yeraltı kaynaklarını bulma yönteminde kullanılan çatal dallı değnek.


ÇİZİM:

ESP testinde deneğe verilen görmediği hedefin resmini zihinsel olarak çizmesi.
 

ÇOĞUNLUK TEKNİĞİ (Majority Vote Technique):

Bir ESP deneyinde, çeşitli deneklerin bir hedefe yönelerek aynı sonucu almaları veya tersi bir deneğin çeşitli hedeflerden aynı sonucu alması. En geçerli tahminlerdir.
 

ÇÜRÜME (Incorruptibility)

Bilinmeyen nedenle cesedin bozulmaması


Daemon (Daimon) (Koruyucu ruh) 

İlham ve tavsiye veren koruyucu ruh. Ayrıca koruyucu 
melek olarak da geçer. 


Deathbed Experience ( Ölüm yatağı Deneyimi) 
Ölen bir kişinin, ölmüş olan arkadaşlarını veya 
yakınlarını görmesi, yanında hissetmesi. 


Deja Vu ( Deja Vu ) 
Kişinin, o anda olan bir şeyi daha evvel tecrübe ettiği 
hissine kapılması. 


Delta ( Delta ) 
Her çeşit olağan dışı olayı anlatmak için kullanılan bir 
terim. 


Dematerialization ( Demeterilizasyon) 
Fiziksel bir objenin para normal olarak görüntüsünün 
soluklaşıp, saydamlaşması veya tamamen kaybolması. 


Demonic Possession ( Şeytani Pozesyon /İstila- 
Ele geçirilme ) 
Şeytani ruhlar tarafından ele geçirilme. Bir kişinin 
içine şeytan girmesi. ( Halk dilinde cin çarpması) 


Deport ( Ayrılış ) 
Bir cismin, para normal bir hareketle korunmalı ve 
belirlenmiş bir alanın dışına çıkması. Demeterilizasyon 
ve Teleportasyon ile bağlantılı. 


Dice Test ( Zar Testi ) 
Psikokinesis araştırmalarında kullanılan bir teknik. 
Özne zarların düşüşünü yönetmeye çalışır. 


Direct Voice ( Direk Ses ) 
Seans sırasında, orada bulunan herhangi birinden değil 
de ince bir hava akımından veya daha çok bir trampetten 
gelirmiş gibi görünen ses. 


Discarnate Entity ( Diskarne Varlık) 
Ruh veya maddesel olmayan varlık. Daha çok ölmüş ve 
dünyada sıkışmış birinin ruhu için söylenir. 


Dissociation (Kişilik Çözülmesi ) 
Normal bilinçli farkında lığın dışında yapılan hareketler 
ya da bilincin ayrı merkezleri olduğunu belirten akli 
yaptırımlar. 


Divination ( Kehanet ) 
İşaretlere ve sembollere bakarak, olaylar veya gelecekle 
ilgili gizli anlamları, işaretleri yorumlamak. Kehanete 
örnek olarak Tarot, Falcılık, Çay yapraklarını okumayı 
gösterebiliriz. 


Divining Rod ( Kâhin Çubuk) 
Su veya maden damarı aramak için kullanılan çatal 
şeklinde çubuk. ( Bazen bir çift L şeklinde çubuk 
olabilir ) 


Doppelganger ( Eş Ruh ) 
Hayatta olan bir kişinin eş ruhunu taşıdığı farz edilen 
ve yalnız olan kimselere görünen Ruh/ Hayalet 

 

Double ( Çift ) 


Birinin bedeninin eş kopyası. Astral bedenle ilgili . 
 

Double Blind ( Çifte Kör ) 


Deneysel bir testte, ne özne ne de deneyi yapan kişinin, 
deneyin anahtar vasıflarından haberdar olmaması. 

 

Dowsing ( Tarama) 
Yeraltında bulunan, su, maden damarı veya kayıp kişi 
ve objelerin kehanet çubuğu veya sarkaç ile para normal 
taramayla aranması. 

 

Drop-in Communicator ( Davetsiz Haberci) 
Oturum esnasında davet edilmeden gelen haberci.

 

DAEMON (Daimon):

Gardiyan ruh; onlarla ilham almak veya danışmak için ilişki kurulur ve genelde kötü huylu olduklarına inanılır.
 

DAİRE:

Bir seansta toplanan grup.
 

DAMLA İLİŞKİ (Dropin Communicator):

Beklenmedik ortamda ve zamanda normal ötesi bir ilişkinin kurulması.


DARBELER (Raps):

Poltergeist olaylarda veya fizik medyumlarda ortaya çıkan nedeni açıklanamayan vuruş veya darbe sesleri.


DEĞİŞKEN BİLİNÇ ALANLARI (ASC):

Bilincin uyku sırasında veya uyanıklık sırasındaki normal ortamdaki farklılığını tanımlayan deyim. Özellikle hipnoz, trans, ekstazi, saykodelik ve meditatif deney alanlarında ortaya çıkar. Normalötesi olaylarda varlığı gerekli değildir.


DEJA VU:

Bİr insanın yaşadığı olayı, yaşadığı anda daha önce aynen yaşamış olduğunu hissetmesi. 


DEMATERIALIZATION:

Bİr insanın yaşadığı olayı, yaşadığı anda daha önce aynen yaşamış olduğunu hissetmesi.

DENEK:

Normal ötesi olayın veya etkinin kaybolması veya bir cismin yok olması."Deport" olarak da bilinir.
 

DENEY:

PSI yeteneği araştırılan kişi.
 

DENEYCİ ETKİSİ:

Geçerli kontrol koşulları altında yapılan test.
 

DENEYSEL GRUP:

Özel deneysel ortamdaki denek ve deneyci grubu. Sonuçlar kontrol edilen grubun benzerleriyle karşılaştırılmasıyla elde edilir.
 

DENEYSEL PARAPSİKOLOJİ:

Parapsikolojik araştırmalar. Kanıtlanmış deneysel metotların uygulanması, geçerli tekniklerin kullanılması ve kendiliğinden oluşan benzer olayların karşılaştırılmaları, sistemin temel kurallarıdır.
 

DEPREM EFEKTİ:

Ünlü fizik medyum D:DHome'un tanıttığı görüngü. Ruhsal ilişki sırasında odanın bir deprem olurmuşçasına sallanması.
 

DISPLACEMENT:

Bir duyu dışı algı deneyinde, tasarlanan amaca yönelik cevapların çapraz ilişki sonucunda hedef olmayan kişi veya yerden deney öncesi ya da sonrasında gelmesi.

DMILS:

"Dirrect Mental Interactıon with Living Systems" yani yaşayan sistemlerle doğrudan zihinsel ilişkinin psikokinetik etkilerinin psikolojik oluşumu.
 

DOĞRUDAN SES (Dirrect Volice):

Bir seans sırasında duyulan ve bir insandan çıkmadığı anlaşılan ses. Sesin boşluktan geldiğine inanılır; geçmişte bu amaç için trompetler veya megafonlar kullanılıyordu.
 

DOLAYSIZ SES (Indirect Volice):

Bedensiz varlıklarla yapılan ilişkide ortaya çıkan medyumik görüngü. Bazen sesin duyulması için bir aygıt kullanılır.Sık sık görülen bir diğer türse,medyumun morsal sesin değişmesidir.
 

DOPPELGANGER:

Bir insanın dublesinin(eş görüntüsü) yansıması(bakınız astsal beden).
 

DT (Down Through Technique):

Kartlarla yapılan deneylerde deneklik yapan kişinin hedef alına simgeleri yukarıdan aşağıya doğru tarama tekniği
 

DUBLE:

Bir insanın fizik bedeninin kopyası.


DUYARLI (Sensitive):

Ruhçu.


DUYU DIŞI ALGILAMA (ESP):

Normal ötesi yollarla yani duru görülü,telepati veya öngörü gibi yöntemlerle elde edilen bilgi.


DUYURUCU RÜYA:

Kişinin yeniden doğumu ile ilgili bilgi verdiğine inanılan rüya.


DUYUSAL YOKSUNLUK (Sensory Deprivation):

Duyusal alışların kısıtlandığı koşullar.

 

DÜNYADIŞI CANLI (Extraterrestrial)

Dünya dışından gelen canlılar. Yani bir başka gezegenden veya yıldız grubunun gezegenlerinden gelen zeki canlılar. Bunların başka boyut canlıları deyimiyle karıştırılmamaları gerekir.
 

DÜŞÜNCE FOTOĞRAFÇILIĞI (Thoughtography):

Fotoğraf filmleri üzerinde, paranormal yetilerin kullanılmasıyla, görüntüler oluşturmak veya zihinsel imaj tekniği.Ama bugüne kadar sadece Ted Serios adlı yetenekli tarafından başarabildi.
 

DÜŞÜNCE TRANSFERİ:

Bakınız telepati.
 

DÜŞÜNCE İLİŞKİSİNİ OKUMA (Contact Mind Reading):

Telepati'ye benzer bir teknik. Düşünce okuyucusu. Karşısındaki kişinin elini ya da kolunu tutarak kas hareketlerini hisseder ve anlamlar çıkarmaya çalışır. Bu kas hareketlerinin bilinçaltından üretildiği kabul edilir. Bu yöntem, Cumberlandism veya Hellstromism adlarıyla da tanınır.
 

DÜŞÜNCE OKUMA:  telepati'nin diğer bir versiyonu.

 


Earth Effect ( Deprem Efekti ) 
Fiziksel medium D.D. Home ( Daniel Dunglas Home 
1833-1886 ) yaptığı, odanın deprem ölüyormuşçasına 
sallanmasını içeren fenomen. 

 

Ecstasy ( Ekstaz ) 
Bilincin değişik ( değişmiş) durumlarından biri. Kişi 
kendi üzerinde kontrol kaybı ve büyük bir vecd hali 
tecrübe eder. Bir çeşit trans halidir. 

 

Ectoplasm ( Ektoplazma ) 
Fiziksel medyumun ter atar gibi ürettiği ve 
materilizasyona uğrayarak şekil alabilen yarı likit- 
akışkan şey, varlık. 

 

EEG (Elektro-Encephalography)  Elektro- Beyin ölçümleri Alfa-Beta-Teta-Delta
Beyin korteksinde oluşan elektriksel aktivite 
varyasyonlarını kaydetme metodu. 

 

Elemental Spirit ( Elemental Ruh ) 
Bir ruhun dört klasik elementlerden biriyle bağlantılı 
olması. ( Ateş, Toprak, Hava ve Su ). Animizm ile ilgili 

Elongation ( Uzantı) 
Fiziksel bedenin para normal uzantısı. Bazı mistik ve 
fiziksel medyumlarda olduğu rapor edilmiştir. 

 

Empathy ( Empat ) 
Özellikle psişik özellikler taşıyan kimselerde görülen, 
başkalarının duygularına karşı hassas olma , 
anlayabilme. 

 

Empathy ( Empati ) 
Başka bir kişinin veya hayvanın tecrübesini veya 
duygusal durumunu anlayabilme yeteneği. Çoğunlukla başka 
birinin duyarlılığını, acılarını ve Duygularını tecrübe 
etme olarak bilinen psişik yetenektir. 

 

Entity (Varlık) 
Var oluş, varlık, şey. 

 

ESP (Extrasensory Perception) 
Duyu Dışı Algılamalar. 

 

ESP Cards ( ESP Kartları ) 
Zener kartlarına bakınız. 

 

Etheric Body ( Eterik Beden ) 
Astral bedenin benzeri. Fiziksel bedeni tüm 
kıvrımlarıyla sardığı söylenmektedir. Kimilerine göre 
ise Aura dan başka bir şey değildir. 

 

Evil Eyle ( Kem Göz ) 
Bazı insanlarda bulunan, sadece bakarak 
karşılarındakine zarar verme yeteneği. 
Bak..Her yönüyle nazar tahlili yazar Gökhan hani.

 

EVP ( Electronic Voice Phenomena) 
Elektriksel Ses Fenomeni 

 

Evocation ( Evokasyon ) 
Büyülü sözler veya ayinlerle ruh ( genellikle şeytani 
ruh) çağırma. 

 

Exorcism ( Şeytan Çıkarma) 
Dualar okuyarak bir kişinin bedenini istila etmiş kötü 
ruhu def etme. Şeytan Çıkarma. 

 

Experiment ( Deney ) 
Kontrol altındaki öğelerle yapılan test.. 

 

Experimental Group ( Deneysel Grup ) 
Özel bir test prosedürünün altında olan bir grup 
psişik. 

 

Experimental Parapsychology ( Deneysel Parapsikoloji ) 
Kendiliğinden olan olayları araştırma veya teftiş 
teknikleri yerine, deneysel met odları içeren 
Parapsikolojik araştırmalar. 

 

Experimenter ( Deneyci ) 

Deneyi yöneten kişi. 
 

Experimenter Effect ( Deneyci Tesiri ) 
Deneycinin kişiliği veya davranışlarının deney 
sonuçlarına tesir etmesi. 

 

Extradimensional ( Boyut Dışı ) 
Bulunduğumuz boyutun dışından olan. 

 

Extrasensory Perception ( Duyu Dışı Algılama ) 
Para normal yolla alınan enformasyon. Telepatiyi de 
içerir. 

 

Extraterrestrial ( Dünya Dışı ) 
Bulunduğumuz dünyanın dışından olan.

 

EEG (Elektro Encephalography):

Beynin cortex bölgesindeki elektriksel aktivitenin ölçülüp kaydedilmesi.
 

EĞİTİM EFEKTİ (İnçline Effect)

Bir PSI deneyinde, performansın düşmesiyle testin tekrarlanması.
 

EKSTRABOYUT: (Extradimensional):

Normal uzay-zaman ortamı dışında olmak.
 

EKTOPLAZMA:

Yarı akışkan madde. Fizik medyumlarının kulak, burun, ağız, göbek ve bazen de cinsel organlarından dışarıya çıkmaktadır. Ektoplazmanın fizik bedenin bir parçası olduğu ve çeşitli organik maddeleri içerdiği belirtilmiştir.
 

EL FALI:

Bir insanın karakterini ve geleceğini avucundaki çizgilere bakarak belirlemek.
 

ELEMENTAL RUH:

Klasik dört elementle yani ateş, hava, toprak ve suyla ilgili olduklarına inanılan ruhsal varlıklar.
 

ENVOKASYON (Invoction):

İyi niyetli ruhların çağrılması.
 

ESP:

Bakınız duyu dışı algılama
 

ESP KARTLARI:

Bakınız Zener kartları.
 

ETHERİK BEDEN:

Astral beden anlamında
 

EVP (Electronic Voice Phenomena):

Bakınız Raudive Sesleri.

 


Fairy ( Peri ) 
Küçük, insana benzeri mitsel varlık. İyiliksever veya 
kötücül olabilir. 

 

Faith Healing ( İnançla İyileştirme ) 
Duayla veya ilahi güce inançla ilişkili iyileştirme. 

 

False Awakening ( Sahte Uyanış ) 
Kişinin uyanmış olduğunu sanıp, aslında hala rüya 
görüyor olma durumu. 

 

Farad ay Cage ( Farad ay Kafesi ) 
Elektriksel etkilere karşı korunmuş alan sağlayan metal 
ağ. 

 

Feedback ( Geri Besleme ) 
Özneye test sırasındaki performanslarına ilişkin bilgi 
verilmesi. 

 

Fire Walking ( Ateşte Yürüme ) 
Ayakta herhangi bir acı veya zarar olmadan, kor haline 
gelmiş kömürlerin üzerinde yürüme. 

 

Flying Saucer ( Uçan Daire ) 
1947 de icat edilen bir terim. Genellikle dünya dışı 
uzay gemisi olduğuna inanılan, bilinmeyen, diske benzer 
hava cisimlerine verilen ad. Şimdiki genel adı UFO 
dur. 

 

Focal Per son ( Odak Kişi ) 

Poltergeist aktivitelerinin merkezi haline gelmiş kişi. 
 

Fortean Phenomena ( Fortean Fenomeni ) 
Amerikan araştırmacı yazar Charles Font un adını taşıyan 
bu fenomenler. Geleneksel bilim bilgisini zorlayan, 
garip fenomenlerdir. Fortean Fenomenleri, para normal 
olarak farz edilen, ancak garip, para normal olmayan 
olayları içerir. Canavarlar ve mucizeler, olağandışı 
olaylar ve beklenmedik yağmurlar gibi. 

 

Fortune Telling ( Falcılık ) 
Gelecekle ilgili olayları tahmin etmeyi amaçlayan 
çeşitli çalışmalardır.  
Genellikle finansal kazanç amacıyla, bilerek yapılan 
sahte para normal fenomenler oluşturmak. Eğlence amaçlı, 
bu tür sahte fenomenleri oluşturanlar ise Sihirbaz ve 
Mentalist olarak bilinir ve normal olarak bu sınıfa 
sokulmazlar.

 

FAL (Fortune Telling):

Çeşitli yöntemlerin kullanılmasıyla gelecekte olacak olayların tahmin edilebilmesi. Falla kehanet arasındaki fark, kehanetin daha evrensel olması, falın ise bireysel çizgide kalmasıdır.
 

FARADAY KAFESİ:

Radyo dalgalarının geçmesini engellemek için kullanılan tel örgü kafes.

FEEDBACK:

Denenen kişiye performansıyla ilgili olarak, gerekli bilginin verilmesi.
 

FERENOLOJİ:

Karakteri ve zihinsel yetileri bir kafatasına bakarak tahmin etmek.
 

FORTEAN FENOMEN:

Özellikle geleneksel bilimsel bilginin dışında kalan ve bilime meydan okuyan garip olay.İsim,Amerikalı yazar ve araştırmacı Charles Fort tarafından verilmiştir.Fortean olaylar,genelde normal ötesi içerikler taşırlar ama bazen de garip yaratıklar,şaşılacak olaylar,inanılmaz rastlantılar,gökten yağan tuhaf cisimler ve alışılmadık yağmurlar da aynı sınıflamaya girerler

 Ganzfeld ( Ganzfeld Tekniği ) 
Duyu Dışı Algılama konusunda bir araştırma tekniğidir. 
Bu teknikle yapılan deneylerde, Deneğin ( Özne ) 
gözkapaklarına birer pinpon topu yerleştirilir. Kulaklık 
takılarak Beyaz Ses denilen tıslama ve ıslık sesine 
benzer ses dinletilir. Kırmızı bir ışık Deneğin 
gözkapaklarının üzerindeki toplara yansıtılır ve denek 
bir süre sonra halüsinasyonlar görmeye başlar. Bu 
noktada odada bulunan diğer kişilere görsel benzetim 
gösterilir. Kısa bir video gösterisi şeklinde. Gösteriyi 
seyreden kişilerin amacı, gördüklerini telepatik olarak 
deneğe iletmektir. 

 

Geomancy ( Remil ) 
Çizgileri ve şekilleri yorumlayarak gaipten haber verme, 
kehanette bulunma sistemi. 

 

Ghost ( Hayalet ) 
Ölmüş bir insanın ruhunun görüntüsüne verilen popular 
ad. 

 

Gimmick ( Hile cihazı) 
Sihirbazlıkta, büyülü efekt yaratmak için kullanılan 
her türlü gizli aparat. Sahte medyumlar tarafından da 
kullanılır. 

 

Glossolalia ( Glosolali) 
Transtayken kişinin zamanımızda kullanılmayan ( antik ) 
bir lisanda konuşması. 

 

Goat ( Keçi ) 
Psişik teste tabi tutulan, fenomene inanmayan denek. 

 

Guardian Angel ( Koruyucu Melek ) 
Kişiyi koruduğuna inanılan melek. 

 

Guide ( Kılavuz) 
Kişinin ruhsal yolculuğunda eşlik ettiğine inanılan ruh. 

 

GANZFELD:

ESP olayı araştırılırken kullanılan bir teknik. Bireysel deneyde, örnek alınan uyarılar yoktur. Genel olarak Ganzfeld Deneyi, gözlerin üzerine göz kırpmayı engellemek amacıyla konan yarım tenis toplarıyla başlar. Denek aynı anda kulaklıklarından gelen tıslama sesini(Bakınız beyaz gürültü)dinler.
 

GAZATE DENEYİMİ:

a)Günlük bir gazeteye bakılarak, ruhsal bir varlığın rehberliği ile geleceğin tahmini. b)Bir majisyenin veya düşünce okuyucusunun gelecekte çıkarılacak olan gazete başlıklarını okuyabilmesi.
 

GEÇERSİZLİK (Null hypothesis):

Deneysel sonuçlarda şans faktörünün gerekliliği.
 

GEÇMİŞ YAŞAM ANILARI:

Önceki ve sonraki yaşamlarındaki anıların ve imajların anımsanması.
 

GEÇMİŞ YAŞAMA DÖNDÜRME:

Hipnoz tekniğiyle kişiye önceki yaşamın veya yaşamlarının hatırlatılması. 
 

GESP (Genel Duyu Dışı Algı):

ESP'nin belirgin sonuçlara rağmen, çok belirgin olmaması ve bu yüzden duru görü, telepati, öngörü veya art görünün kesin olması.
 

GEOMANCY:

Belli şekillerin ve çizgilerin yorumlanarak geleceğin bireysel olarak tahmin edilmesi.
 

GERÇEKÇİLİK:

Olaylar ve durumların uyum içinde olması.

GEZİCİ DURUGÖRÜ:

a)Astral Yolculuğun eski tanımı. b)Duru görücünün başka mekânlara bedensiz olarak gidip gelmesi.
 

GÖRÜNÜMLER:

Normal dışı görünümler, kaynağı açıklanamayan sesler, kokular veya öteki normal dışı duyuların uzun zaman içersinde, özel bir mekânda yaşanması.
 

GRUP KONTROLÜ:

Normal ötesi deneklerde çalışırken, grubun performansının denetlenmesi.
 

GÖNDERİCİ (Sender):

Telepatik bilgiyi yollayan kişi.
 

GÖRÜNTÜ (Apparition):

Sık olarak bir insanın veya bir sahnenin görülmesi. Genelde uyanıklık veya hynagogik/hynopompik deneyim hallerinde yaşanır
 


Hallucination ( Halüsinasyon) 
Fiziksel gerçekliğe uygun olmayan duyumsal tecrübe. 

 

Haunting ( Uğrama / halk dilinde Perili) 
Uzun bir sure boyunca aynı lokasyonda oluşan, 
açıklanamayan görüntü, ses, koku veya daha başka 
algıları içeren para normal fenomenler. 

 

Healer ( Şifacı ) 
İyileştirme gücüne sahip olduğunu öne süren kişi. 

 

Healing ( Şifa verme, İyileştirme ) 
Kabul edilmiş medikal prensiplerle açıklanamayan tedavi.

Hex ( Büyü ) 

(a) Şeytani büyü veya lanet. 
(b) Büyü üzerine çalışmak. 

 

Huna ( Huna ) 
Şifa, mucize, büyü, duyu ötesi algı çalışmalarını içeren 
Hawaii dini. 

 

Hyperacuity ( Hiperakutluk- Aşırı Duyu ) 
Bkz. Hyperaesthesia 

 

Hyperaesthesia (Hiperestezi - Aşırı Duyu ) 
Duyuları aşırı derecede hassa olma durumu. Uyarılara 
karşı aşırı duyarlılık. 

 

Hypnagogic Imagery ( Hipnagojik İmajlar - Halüsinasyon ) 
Uykuya dalarken görülen canlı imgeler. Hayaller. 
Hypnopompic Imagery ( Hipnopompik İmajlar- Halüsinasyon 

Uykudan uyanırken görülen canlı imgeler. Hayaller.. 

 

Hypnosis - Hypnotism ( Hipnoz - Hipnotizma ) 
ASC de belirtilen hallerden biri. Dış etkiyle bilincin 
tesir altına alınması.

 

HALÜSİNASYON:

Fiziksel gerçeklere uyum sağlamayan duyusal deney.
 

HAYALET:

Ölmüş canlının ruhunun normal gözle görülmesi. Hayaletler genel olarak, zor ve çok güçlü arzularını yerine getirememiş insanların ruhları olarak kabul edilirler veya efsanevi olarak lanetlidirler. Hayaletlerin ölü ruhların yanı sıra doğa ruhlarıyla karıştırıldıkları da ileri sürülür.
 

HAYVANİ MANYETİZMA:

Deneyim sahibi olan F.A Mesmer, bir insandan ötekine geçebilen manyetik bir gücü varsayıyordu. Bu gücün Şifa olayında da etkili olduğuna inanılmaktadır.
 

HAYVANİ MUTİLASYON:

Genelde büyükbaş çiftlik hayvanlarının bilinmeyen nedenlerle ölü veya ağır yaralı olarak bulunmaları. Olayalarda hastalık, kaza veya kasıt gibi açıklamalar bulunmamaktadır. Bazılarında derin kesikler ve cerrahi izler belirlenirken, bazılarında ise ölü hayvanların tüm kanlarının alınmış olduğu veya bazı organlarının eksik olduğu saptanmıştır. Olayların dünya dışı ziyaretçilerle ilişkili olduğuna inanılmaktadır.
 

HAYVANİ PSIANPSI:

Hayvanlarda görülen normal ötesi yetenek.
 

HİPNOZ:

Yüksek düzeyde telkin aracılığı ile ASC'nin yani bilinçli uyku halinin oluşması.
 

HUNA:

Havai inançlarında bireyin duru görü, öngörü, şifa, mucize ve büyü alanlarındaki eğitimi.
 

HYPERAESTHESIA:

Veya Hyperacuity. Olağanüstü keskin duyuların uyanışı.
 

HYPNAGOGIC IMAJINASYON:

Hayallerin yarı uyku veya uyuklama alanında oluşması.
 

HYPNOPOMPIC İMAJİNASYON: Uyanma anında görülen imajlar.

llusion ( Hayal İllüzyon) ) 

(a) Kişiyi yanlış neticelere sürükleyen görüntü, 
görünüş. 
(b) Sihirbazlıkta, algılama hilesi. 

 

Imagery ( İmajinasyon ) 
Zihinde imgeleri sezme, görme yeteneği. Bu görsel, 
işitsel veya temas ile olabilir. 

 

Immortality ( Ölümsüzlük ) 
Bir kişinin, kişisel varlığın ölümden etkilenmediğinin 
farz edildiği inanış. 

 

Incline Effect ( Meyil Efekti ) 
Psi testlerde, testin tekrarlanması sonucu performansın 
artması. 

 

Incorruptibility ( Bozulmama ) 
Anlaşılamaz bir şekilde cesette çürüme olmaması, 
bozulmaması. ( Çürüme bozukluğu ) 

 

Indirect Voice ( Dolaylı Ses ) 
Diskarne varlığın, medyumun ses organlarını kullanarak 
konuşması. Genellikle ses medyumun normal sesinden 
tamamen farklı çıkar. 

 

Intuition ( Sezgi ) 
Rasyonel ve entelektüel tahlillerin ötesinde, olayların 
esaslarını sezmek veya karmaşık olaylardan sonuç 
çıkarmak. 

 

Invocation ( İnvokasyon ) 
Büyülü söz veya ayinle yardımsever, iyi ruhsal 
varlıkları çağırma. 

 

 


 

Judge ( Yargıç ) 
Psişik deneylerde, hedefleri ve tepkileri karşılaştıran 
kişi.

 

 


Ka ( Ka) 
Çift veya Astral beden için Eski Mısırlıların kullandığı 
bir terim. ( ayrıca BA) 

 

Karma ( Karma ) 
Ne ekersen onu biçersin. İnsan geçmişte ne yaptıysa 
gelecekte de onu görecektir felsefesini izleyen Hindu ve 
Budist etik doktrini. Burada « Geçmiş » bir önceki hayat 
anlamında, « Gelecek » ise bir sonraki hayat anlamında 
kullanılmıştır. 
Bkz. Reenkarnasyon. 

 

Kirlian Photography ( Kirlian Fotoğrafçılığı) 
Yüksek frekans elektrik akımı içeren fonografik 
metodu. S.D ve V. Kirlian adlı Rus çift tarafından icat 
edilmiştir. Kirlian fotoğraflar genellikle objeleri 
çevreleyen renkli haleleri veya Auraları gösterir. 

 

Kundalini ( Kundalini ) 
Yoga inanışında, çeşitli pratiklerle harekede 
geçirilebileceğine inanılan büyük hayati enerji. 
Kundalini nin para normal fenomenlere enerji sağladığına 
inanılmaktadır

 

 


Laying on of Hands ( Elle Tedavi ) 
Şifacının, hasta kişinin bedenine ellerini yerleştirerek 
veya yakınında tutarak uyguladığı tedavi. 

 

Levitation ( Levitasyon ) 
Bir cismin veya kişinin para normal olarak yükselişi veya 
kalkışı. 

 

Life Review ( Hayat Eleştirisi) 
Kişinin bütün hayatını geri dönüşlerle hatırlaması. 
Hayatının gözünün önünden geçmesi. Genellikle ölüme 
yakınlaşma, ölümden dönme tecrübesiyle bağlantılıdır. 

 

Lucid Dreaming ( Lusid Rüya ) 
Rüya esnasında kişinin tecrübe ettiği şeyin bir rüya 
olduğunun farkında olması ve kendini yaşam dolu ve özgür 
hissetmesiyle birlikte rüyasındaki olayları kontrol 
edebilmesi. 

 

Lucidity ( Lusid Rüya Görmek ) 
(a) Duru Görü için eskiden kullanılan terim. 
(b) Lusid rüya görmek. 

 

Luminous Phenomena ( Işıltı - Parlaklık Fenomeni ) 
Bir kişi veya bir objenin etrafında garip ışık veya 
parlaklığın görülmesi. Bkz. Aura 

 

Lycanthropy ( Likantropi ) 
Kişinin büyü yoluyla insandan kurda dönüşmesi. 

 

 


Magic ( Sihir ) 
(a) Para normal veya ruhsal öğeleri kullanarak olaylara 
etki etme uygulamaları. 
(b) Sihirbazlık sanatı 

 

Magician ( Sihirbaz) 
Sihir yapan kişi. 

 

Majority Vote Technique ( Çoğunluk Oyu Tekniği ) 
Duyu Dışı Algılama Testlerinde, birçok denek tahminlerde 
bulunur ( veya bir denek bir çok tahminde bulunur) En 
çok çıkan tahmin cevap olarak kabul edilir. 

 

Mantra ( Mantra ) 
Meditasyonda kullanılan ses veya kelimeler. Bkz 

 

Trasendental Meditasyon

Aşkın meditasyon


Matching Tests ( Karşılaştırma Testleri ) 
Deneğin tahmin yaparken anahtar kartlarını kullandığı 
kart tahmin testi tekniği. 

 

Materialization ( Materyalizasyon) 
Seans sırasında, görünür ve dokunulabilir obje veya 
insan şekli oluşumu. 

 

Medicine Man / Medicine Woman ( Hekim) 
Büyücü doktor veya Şaman lara verilen diğer bir ad. 

 

Meditation ( Meditasyon ) 
Ruhsal olarak, bilinci istenen düzeye getirmeyi 
amaçlayan zihinsel veya fiziksel zihinsel teknikler. 
Bkz. Yoga. 

 

Medium ( Medyum) 
Diskarne varlıklarla yaşayanlar arasında aracılık 
ettiğine inanılan kişi.

 
Mentalism ( Mentalism ) 

Sihirbazlıkta psişik simülasyonları içen bir branştır. 
 

Mental Mediumship ( Zihinsel Medyumluk ) 
Medyumun para normal olarak bilgi elde etmesi. 

 

Mesmerizm ( Mesmerizm ) 
F.A. Mesmer tarafından geliştirilen bir iyileştirme 
sistemi. , Tedavide mıknatıstan yararlanma yöntemidir.. 
Hasta trans halindeyken dokunma veya okşama yoluyla elde 
edilen bedensel mıknatısın tedavide kullanmasıdır. 
Mesmerik transta olan kişilerde bazen duru görü gibi 
para normal tepkiler gösterebilir. 

 

Message ( Mesaj ) 
Bkz. Communication ( Haberleşme ), 

 

Metal Bending ( Zihinsel Eğme) 
Metal objelerin eğilmesiyle ilgili Psikokinetik yetenek. 


 

Metamorphosis ( Metamorfoz  Başkalaşım ) 

Bkz. Shape Shift ( Şekil değiştirme ) 
 

Metempsychosis ( Metempsikoz ) 
Ruhun bir bedenden diğerine göçü. Reenkarnasyon için 
kullanılan bir başka terim. 

 

Mind Reading ( Zihin Okuma ) 
Telepatinin bir diğer adı. Bkz. Telepathy ( Telepati ) 

 

Miracle ( Mucize) 
Doğaüstü veya ilahi müdahalelerle gerçekleştiği 
farz edilen iyi olaylar. 

 

Misdirection ( Yanıltma ) 
Sihirbazlar ve Mentalistler tarafından, kişinin 
dikkatini dağıtmak veya düşüncelerini karıştırmak için 
kullanılan teknikler. 

 

Miss ( İsabetsizlik ) 
Hedef ile yanıtın arasındaki tutarsızlık, isabetsizlik. 

 

Mnemonist ( Mnemonist) 
Öğrendiği tekniklerle belleğini olağandışı geliştirmiş 
kişi. 

 

Multiple Personality ( Çift Kişilik ) 
Kişinin iki veya daha fazla, belirgin ve ayrı 
kişilikleri, ayrı zamanlarda sergilemesini gösterir 
psikiyatrik durum. 

 

Mystic ( Mistik ) 
(a) Mistik tecrübelere yaşayan kimse 
(b) Psişik, medium ve romantikler için kullanılan 
basitçe kullanılan bir terim. 

 

Mystical Experience ( Mistik tecrübe ) 
Zaman kaybı, kendini kaybetme gibi Bilincin Değişik 
Durumlarına ( ASC) giren tecrübeler. 

 

Mysticism ( Mistisizm) 
İnsan beyninin veya ruhunun direk olarak ilahiyatı 
tecrübe edebileceğini savunan ruhsal ve dinsel 
doktrinler

 

 


Near-Death Experience (NDE) ( Ölüme Yakın Deneyimi) 
Klinik olarak ölümden dönmüş veya ölüme çok yaklaşmış 
kişilerin yaşamış olduğu tecrübeler. 
Bu tecrübelerin birçoğunda hayatın film gibi gözlerinin 
önünden geçmesi, sonunda ışık bulunan bir tunneled 
ilerleme, ölmüş akraba veya arkadaşları görme, ilahi 
varlıkların onlara dönmeleri gerektiğini söylemesi ve 
bununla tercihte bulunma. Nadir olarak bu tecrübe 
korkutucu veya sıkıntı verici olabilir. Genellikle bu 
tür tecrübelerin, kişinin hayatının daha sonraki 
dönemlerinde etkili olduğu görülmüştür. 

 

Necromancy ( Nekromansi ) 
Ölülerle bağlantı kurmayı da içeren kara büyü 
uygulaması. 

 

Null hypothesis ( Geçersiz Hipotez) 
Deneysel sonuçların değişime açık olmasıdır. 

 

Numerology ( Nümeroloji ) 
Numaraları yorumlayarak kehanette bulunma.

 

 


Occam's Razor ( Occam ın Usturası) 
Her zaman, olayların en basit açıklamalarını tercih 
etmeye dayanan prensip. 

 

Occultism ( Okültizm) 
Gizli kuvvetlerin ve gizli varlıkların mevcudiyetini 
esas alan esoterik inanış ve uygulamalar sistemi. 

 

Omen ( Kehanet ) 
Geleceğe ait haberler veren işaretler. 

 

Oracle ( Orakl-vahiy ) 
(a) Tanrılardan geldiğine inanılan cevaplar. 
(b) Bu cevapların verildiği kutsal türbe. 

 

Orgone Energy ( Orgone Enerjisi ) 
Wilhelm Reich tarafından, cinsiyetle bağlantılı 
üniversal yaşam enerjisini tanımlamak için kullanılan 
terim. 

 

Quija Board ( Quija Tahtası ) 
Üzerinde harfler ve numaralar bulunan tahta levha. 
Bir Planchette ( ortası delik elips veya kalp şeklinde 
küçük tahta ) veya cam bardağının bağımsız 
hareketleriyle, üzerinde bulunan harf ve numaralardan 
gösterilenler bir araya getirilerek verilen mesajların 
okunmasını sağlar. Halk dilinde Cadı Tahtası 

 

Out of Body Experience  OBE ( Beden Dışı Deneyimi ) 
Kişinin bilinci tamamen yerindeyken kendisinin, fiziksel 
bedeninin dışında olduğunun farkına varması deneyimi. 
Ölüme Yakın deneyimde sıkça rastlanan bir durumdur.

 

 

Palmistry ( El Falı ) 
Bir kişinin elinin şeklini ve çizgileri inceleyerek 
karakterine ve yaşamındaki olaylara dair yorumlarda 
bulunma sanatı. 

 

Para normal ( Para normal ) 
Mor malin dışında veya ötesinde. Geçerli bilimsel 
bilgilerin veya bizim olağan anlayışımızın ötesinde olan 
şeyler. 

 

Para normal Dream ( Para normal Rüyalar ) 
Gördüğümüz rüyadaki görüntülerin para normal bilgiler 
içermesi. Bkz. Haberci Rüyalar. 

 

Parapsychology ( Parapsikoloji ) 
B. Rhine tarafından, para normal fenomenler üzerine 
yapılan deneysel ve nicel çalışmalara verilen ad. 

 

Past-Life Memories ( Geçmiş Hayat Anıları ) 
Bir önceki hayattan anılar olduğu farz edilen zihinsel 
görüntüler. 

 

Past-Life Regression ( Geçmiş Hayat Regresyonu ) 
Kişiyi hipnoz yoluyla, bir önceki hayatı olduğu 
farz edilen yere geri çekme tekniği. 

 

Pandülüm ( Sarkaç ) 
İple sallandırılan cisim. Tarayıcılar genellikle sarkacı 
hareketlerine göre cisimleri bulmak veya soruları 
cevaplamak amacıyla kullanırlar. 

 

Percipient ( Algılayıcı ) 
Duyu Dışı Algılama testlerinde etkileri algılayan kimse.

 

Phantasm ( Hayal, Hayalet, Tayf) 
Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş 
sırasında, bir şahıs veya bir mizansenin görüntüsünü 
tecrübe etmesi. 

 

Phenomenology ( Fenomenoloji ) 
Kişinin, bir olay veya bir fenomen tecrübesine ilişkin 
algılayışını açıklamak veya aydınlatmak için yapılan 
araştırmalar. 

 

Phrenology ( Frenoloji) 
Bir kişinin kafatası şeklini inceleyerek o kişinin 
karakterini ve zihinsel yeteneklerini okumak. 

 

Physical Mediumship ( Fiziksel Medyumluk ) 
Bir medyum tarafından para normal fiziksel fenomenler 
üretilmesi. Levitasyon, Materyalizasyon gibi. Fiziksel 
medyum her zaman olmasa da çoğunlukla trans halinde 
bulunur. 

 

Plasebo ( Plasebo) 
Genellikle kontrol grubuna verilen tesirsiz ilaç.( 
Hastaya ilaç diye verilen tesirsiz madde, yalancı ilaç) 

 

Planchette ( Planchette ) 
Quija tahtası üzerinde kullanılan küçük levha. Bazen 
otomat istik yazıda kullanılır, bu durumda planchette 
kalem monte edilir. 

 

Pocomania ( Pocomania ) 
Jamaika ruhani dini. 

 

Poltergeist ( Poltergeist ) 
Almancada gürültücü veya problem çıkarıcı varlık
anlamındadır. Poltergeist açıklanamayan sesler, 
objelerin kendi kendine hareketi, bir anda alev almalar, 
beden üzerinde oluşan çimdik veya tırmık izleri, gibi 
olayları içerir. Uğramaların tersine Poltergeist 
olayları genellikle bir kişi üzerinde odaklanır ve bu 
kişi genellikle çocuk veya ergenlik çağındaki 
gençlerdir. Birçok fiziksel medyumun çocukluk döneminde 
Poltergeist tecrübesi yaşadığı bilinmektedir. 

 

Possession ( Pozesyon İstila /Ele Geçirilme ) 
Bir kişinin bedeninin, başka bir kişilik veya varlık 
tarafından ele geçirilmesi. 
Örn. Çifte Kişilik veya şeytani bir varlığın kişinin 
bedenine girmesi. 

Prayer ( Dua ) 
Ruhsal varlık veya güçlerle iletişim kurmaya çalışmak. 

 

Precognition ( Prekognisyon ) 
Gelecekte olacak olayları para normal yollarla algılama. 
Fal ve kehanet gibi. 

 

Prediction ( Kehanet ) 
Gelecekte olacak olaylara ilişkin haber verme, kehanete 
bulunma. Bkz. Prekognisyon. 

 

Preexistence ( Ön Mevcudiyet ) 
Kişinin doğumdan önce de var olduğuna inanılan kişilik 
veya ruh. 

 

Premonition ( Premonisyon - Önsezi ) 
Geleceğe dair işaretler verdiğine inanılan deneyimler. 

 

Presence ( Varlık ) 
Bir kişinin, hayvanın veya diskarne varlığın 
mevcudiyetini algılama. 

 

Prophecy ( Kehanet ) 
(a) Ruhsal algılayışlarla gelecekten haber vermek. 
(b) Gaipten haber almak. 

 

Psi ( Psi) 
Para normal yeteneklerin tümünü belirtmek için kullanılan 
terim. Duyu Dışı Algılamaları ve Psişik yetenekleri de 
içerir. 

 

Psyche ( Tin ) 
Genellikle Zihni belirtir. 

 

Psychedelic ( Psiko delik) 
Genel anlamıyla  zihni açığa çıkarmak demektir. Ayrıca 
bilinci değişik bir duruma sokabilmek için 
( ASC) kullanılan bitki ve uyuşturuculara verilen addır.

Psychic ( Psişik ) 
Psi yetenekleri gösteren kimseye verilen addır. Sıfat 
olarak da kullanılır. 

 

Psychic Healing ( Psişik İyileştirme ) 
Psişik güçlerin kullanılarak şifa verme. İyileştirme. 

 

Psychic Photography ( Psişik Fotoğrafı ) 
Para normal fonografik görüntüler için kullanılan terim. 
Kirlian Fotoğrafı da içerir. 

 

Psychokinesis PK ( Psikokinezi) 
Zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileyen para normal 
gücü. 

 

Psychometry ( Psikometri ) 
Fiziksel bir objeyi merkez alarak, o obje hakkında bilgi 
elde etme. Ayrıca obje okuma olarak da bilinir. 

 

Pyramid Power ( Piramit Gücü ) 
Pramid şeklinin para normal etkiler üretebildiğine dair 
inanış. 

Quija Board ( Quija tahtası  Cadı Tahtası ) 
Sceptic ( Skeptik ) 
Gerçeklere sıkı sıkıya bağlı, para normal olayların 
bilimsel çözümlerini ve kriterlerini araştıran kimse. 
Genellikle Parapsikolojisiler tarafından araştırılan 
olayların mantıklı ve bilimsel açıklamalarını bulmaya 
çalışırlar. 

 

Seance ( Seans ) 
Medyum eşliğinde oturum. 

 

Serpent Power

Yılan Gücü 
 

Saman ( Şaman ) 
Ruhlarla bağlantı kurarak transa geçen, iyileştirme 
gücüne sahip büyücü doktor. Bu kişilerde para normal 
yeteneklere de rastlanabilir. 

 

Shape-Shifting ( Şekil Değiştirme ) 
Başka bir insanın, hayvanın veya varlığın şekline 
girebilmeyi sağladığı farz edilen para normal yetenek. 
Likantrop örneğin. 

 

Siddhis ( Siddhis ) 
Yoganın uygulanmasıyla bağlantılı para normal yeteneklere 
verilen ad. 

 

Sixth sense ( Altıncı His) 
Duyu dışı algılamalar için kullanılan popüler terim. 

 

Sleep Paralysis ( Uyku Felci ) 
Uyanık olduğu halde kişinin hareket edememesi durumu. 
Genellikle korkutucu olan bu deneyime yalancı uyanıklık 
adı da verilir. 

 

Somnambule ( Somnambule ) 
(a) Uyurken kişinin fiziksel aktivite göstermesi ( 
uyurgezerlik) 
(b) Derin hipnoz altında olan kişi 

 

Spectre ( Hayalet ) 
Para normal görüntü. 

 

Spell ( Sihir ) 
Büyülü güçleri olduğuna inanılan yazılan veya söylenen 
sözler. 

 

Spontaneous Human Combustion (SHC) ( Kendiliğinden Yanan 
İnsanlar) ) 
İnsanların hiçbir etki olmadan kötü bir şekilde yanarak 
ölmesi. Genellikle bu tür vakalarda bulunan, kötü 
şekilde yanmış insan bedenleri ve çevrede yangına ait 
hiçbir iz bulunmaması, yangının o kişinin bedeninin 
içinden başladığı izlemini uyandırmaktadır. 

 

Stigmata ( Stigmata ) 
Kişinin bedeninde açıklanamaz bir şekilde beliren ve Hz. 
İsa nın çarmıha gerildiğinde oluşan yaralara çok 
benzeyen yaralar. 

 

Subject ( Denek) 
Psişik kabiliyeti araştırılan kişi. 
Subjective Para normal Experience (SPE) ( Öznel 

 

Para normal Deneyim ) 
Veya Öznel Psişik Deneyim diye de adlandırılır. Kişinin 
tecrübe ettiği, para normal olduğuna inandığı olaylara 
denir. 

 

Subliminal Perception ( Bilinçaltı algısı ) 
Bilinçli olarak farkında olmadan algılama. 

 

Synchronicity ( Eşzamanlılık) 
C.G. Jung tarafından kullanılan, birbirine bağlı olmayan 
fakat bir şekilde anlamlı olan tesadüfî olaylara verilen 
ad. 


Table-Tilting/Turning ( Masa Eğilmesi/ Dönmesi ) 
Bir grup insanın ellerini masanın üzerine yerleştirerek 
yaptıkları bir seansta, masanın gizemli ve 
açıklanamayacak bir şekilde hareket etmesi. Genellikle 
bu hareketler ruhun iletişim kurma çabası olarak 
yorumlanır. 

 

Target ( Hedef ) 
Deneğin algılamaya çalıştığı nesne veya olaya verilen 
ad. ( Duyu dışı algılama veya Psi testlerinde ) 

 

Tarot ( Tarot ) 
Falcılıkta kullanılan, genellikle bir destesinde 78 
karttan oluşan özel fal kartları. 

 

Telekinesis ( Telekinezi ) 
Nesnelerin para normal hareketleri. 

 

Telepathy ( Telepati) 
Duyu dışı algı yoluyla iletişime geçme sanatı

 

Teleportation ( Teleportasyon ) 
Nesneleri para normal yollarla uzaktaki başka bir yere 
aktarılması. 

 

Temporal Lobe Activity ( Geçici Lob Aktivitesi) 
Beyin loblarında meydana gelen geçici elektrik 
aktivitesi. Çoğu zaman garip algılarla, zaman 
kayıplarıyla ve halüsinasyon ile bağlantılıdır. 

 

Theosophy ( Teosofi ) 
Madam Blayatsky tarafından 1875 te bulunan, bireyle 
Allah veya melekler arasında doğrudan bağlantı kurmayı 
amaçlayan din ve felsefe sistemi. 

 

Therianthropy ( Therianthropy) 
İnsandan formundan hayvan formuna, sonra tekrar hayvan 
formundan insan formuna şekil değiştirebilme kabiliyeti. 
Likantrop, şekil değiştirme. 

 

Theurgy ( Teurji ) 
Tanrılarla ile bağlantıya geçip iletişim kurmayı 
amaçlayan büyü uygulamaları. 

 

Thoughtography ( Düşünce Fotoğrafı ) 
Zihinsel bir görüntüye konsantre olarak, fonografik film 
üzerinde görüntü yaratan para normal yetenek. 

 

Thought Transference ( Düşünce Transferi ) 
Trence (Trans ) 
Transa girmek. Bilincin başka bir hali. Şuurun çevreye 
ve dış etkenlere tepkisinin azalarak, dış algılamasının 
azalması. 

 

Trence Medium ( Trans Medyumu ) 
Trans durumuna geçerek medyumsal fenomenler üreten kişi.

Transcendental Meditation ( Transandantal Meditasyon ) 
Seslerin ( Mantra ) tekrarlanmasını kapsayan, Maharishi 
Mahesh Yogi tarafından bulunan meditasyon tekniği. 


Ufology ( Ufoloji ) 
UFO Çalışmaları. 

 

Umbanda ( Umbanda ) 
Brezilya ruhani dini. 

 

Unidentified Flying Object (UFO) ( Kimliği belirsiz Uçam 
Nesneler -UFO ) 
Gökyüzünde görülen, açıklanamayan ışık veya nesneler. 
Genellikle dünya dışı varlıkların olduğuna dair kanıt 
olarak gösterilirler.


Veridical ( Doğrulanmış) 
Bulgularla ve olaylarla kanıtlanmış bilgi veya 
deneyimler. 

 

Vision ( Hayal ) 
Dinsel Görüntü 

 

Voodoo ( Voodoo ) 
Afrika kökenli ruhani ve çok eskilere dayanan bir din. 
Haiti, Jamaika ve Küba da yaygındır. Büyü 
ritüelleri, transa girmek ve pozisyon önemli rol oynar bu 
dinde. 

 

 


Werewolf
Kişinin sihirle kurt veya başka bir tehlikeli yaratığın 
şekline girebilmesi. 

 

White Magic ( Beyaz Büyü ) 
İyilik adına yapılan büyü veya ritüeller. 

 

Wicca ( Cadılık) 
Günümüzdeki batı ülkelerinde uygulanmış olan cadı sanatı 
sistemi. 

 

With ( Cadı ) 
Cadı sanatını uygulayan kişi.

 

Witchcraft ( Cadı sanatı) 
Folklorik Büyü. 

 

Witchdoctor (Cadı Doktor-Büyücü Doktor,) 
Şifacı veya şaman kimse. 


Xenoglossy ( Ksenoglosi ) 

Kişinin bilmediği, öğrenmediği bir lisanda konuşması 
veya bu lisanda yazı yazması. 


Yoga ( Yoga ) 
Hindistan kökenli dini felsefe. Kişinin fiziksel ve 
psiko-spritüel teknikleri kullanarak kendini daha 
yüksek bir bilince taşımasını savunur. 


Zener Cards ( Zener Kartları ) 
Üzerinde daire, kare, yunan haçı, beş köşeli yıldız ve üç 
adet dalgalı çizgi bulunan kartlardır. Bir destede her 
bir şekilden 5 adet olmak üzere 25 adet karttan oluşur. 
Algılama psikologu olan Karl Zener tarafından 
bulunmuştur. Duyu dışı algılama estlerinde kart takmini 
testlerinde kullanılır. ESP ( DDA) kartları olarak da 
bilinirler.

 

 

PARAPSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ


A
Absent Healing (Uzaktan İyileştirme) 
İyileştiricinin, iyileştirilecek kişi ile direk temasta 
bulunmadan iyileştirme eylemini gerçekleştirmesi durumu.

Absent Sitter (Uzaktan Oturum) 
Okuması yapılan kişinin oturumda bulunmaması durumu. 
Vekil oturumu. 

Agent (Aracı) 
(a) Diğer bir deneğe, telepati veya benzer yolla bilgi 
iletmeye çalışan kişi. 


(b) Psikokinesis deneyinde, denek olan şey, kimse.


Psikokinesis:

Zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileme 
gücü ) 


Poltergeist aktivitelerinin odağı olan şey. 


Akashic Records (Akaşik Kayıtlar) 
Bazı mistik doktrinlerin inanışına göre, zamanın 
başlangıcından itibaren tecrübe edilen tüm hatıraların- 
olayların, kalıcı bir şekilde ruhsal öze kaydedilmesi, 
depolanması. 

Alien Abduction Experience (Yabancılar tarafından 
kaçırılma tecrübesi) 
Rapor edilmiş, yabancı yaratıklar tarafından 
çoğunlukla uzaylılar tarafından uzay gemilerine 
kaçırılan vakalar, kaçırılma tecrübesidir. Kaçırılan 
kişi çoğunlukla zaman kaybı (zaman atlaması) ve hafıza 
kaybı gibi rahatsızlıklara maruz kalmıştır. Hipnoz ve 
geriye dönme şanslarıyla hafıza onarıldığında, 
çoğunlukla, kaçırılan kişinin kaçıran yabancılar 
tarafından cerrahi müdahale gördüğü rapor edilmiştir. 

Alpha Rhythm (Alfa Ritmi) 
Zihin dinlenmesine (gevşemişliğine) bağlı olarak beyin 
içindeki elektriksel aktivitedir. (saniyede ortalama 10 
dönüş) 

Altered State of Consciousness (ASC) (Şuur  Bilincin 
Değişik Durumu) 
Uyur veya uyanıklık durumununnormal den farklı bir 
durumda olmasını belirten terim (anormal şuur durumu) 
ASC aynı zamanda hipnoz, trans, kendinden geçme (
ekstaz), uyuşma, meditatif (dalgınlık) gibi 
tecrübeleri de içerir. ASC nin mutlaka para normal 
vasıflar taşıması gerekli değildir. 

Ancestor Worship (Ata (Cet) Tapınma) 
Ölmüş Ataları yükseltmeyi (ululama) içeren dinsel 
pratik, uygulama. 

Angels (Melekler) 
İhtiyaç içindeki insanlara yardım eden, yardımsever 
ruhani varlıklar.

Animal Magnetism (Hayvan Manyetizması) 
İyileştirme için, bir kişiden diğer bir kişiye 
nakledilebildiği varsayılan güç veya akışkanlığı tanımlamak 
için F.A. Mesmer tarafından bulunmuş bir terim. 
Animal Mutilation (Hayvan Mutilasyonu, değişimi, 
yağması) 

Herhangi bir, yırtıcı hayvan, kaza veya hastalık izi 
olmayıp, normal bir açıklaması olmayan garip yara 
izlerine sahip hayvan (genellikle ineklerde) 
cesetlerinin bulunması olayı. Kesikler ve yaraların 
çoğunlukla cerrahi müdahale amacıyla açıldığı anlaşılır. 
Tipik cesetlerde kanın tamamı çekilmiştir. Bazı vücut 
parçaları da kayıptır. 

Animal Psi (Hayvan Psi) 
Hayvanlar tarafından sergilenen para normal yetenekler. 
Ayrıca Anpsi olarak da bilinir. 

Animism (Animizm) 
Bütün varlıkların ve evrenin bir ruh taşıdığına inanan 
doktrin. Varlıkların bedenlerinden ayrı olarak ruh 
taşıdıklarına dair inanış. Ruh varlığına inanış. 

Announcing Dream (Haberci Rüyalar) 
Birinin tekrar doğuşunu haber veren rüyalar. (
reenkarnasyon ile ilgili) 

Anomalous Experience (Olağandışı Deneyimler) 
Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan olağan dışı 
deneyimleri anlatmak için kullanılan terim. 
Anomalous Phenomena (Olağandışı Fenomen) 
Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan doğal fenomen.

Anoxia (Anoksi) 
Kanda oksijen azlığı, beyine yeterli oksijenin 
gitmemesi. 

Apparition (Hayalet görünmesi, Tayf) 
Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş 
sırasında, bir şahıs veya bir mizansenin görüntüsünü 
tecrübe etmesi. 

Apport (Aport) 
Fiziksel bir objenin nereden geldiği açıklanamaz bir 
şekilde belirmesi. (yoktan var olması gibi) Aportlar 
genellikle seans odaları ve fiziksel medyumlukla 
ilişkilidir. (Materyalizasyon ve Teleportasyon ile ilgili) 

Artefact (Artifakt: İnsan eliyle yapılan şey) 
Parapsikolojide, para normal fenomen ile ilgili sahte 
kanıt. (Normal bir dış etki ile oluşturulmuş)

Astral Body (Astral Beden) (Tayy-i Mekan)
Okültist, Spiritualist (İspirtist) ve Teosofistler 
tarafından kullanılan, kişinin fiziksel bedeninin 
kopyası (çifti) olduğu farz edilen diğer beden. Astral 
bedenin, beden dışına çıkma tecrübesi veya ölüm anında 
fiziksel bedenden ayrılabilir olduğuna inanılır. 

Astral Projection (Astral Projeksiyon, Astral Çıkış) 
Okültist, Spiritualist (İspirtist) ve Teosofist ler 
tarafından kullanılan, beden dışına çıkma tecrübesi için 
kullanılan bir terim. Astral bedenin, fiziksel bedenin 
dışına çıkması halinde gerçekleştiğine inanılır. 

Astrolog (Astroloji) 
Yıldızlar ilmi. Astrolojik olayları, dünyadaki olayların 
ilişikliği doğrultusunda tanımlama, teşhis etme teorisi 
ve uygulaması. (bireyin kişiliği ve biyografisi yâda 
sosyal ve politik trendlere göre) 

Atavizm (Atavizm, Atacılık) 
Eski nesillerin bir özelliğinin birkaç kuşak sonar 
tekrar belirmesi. Genetik geri dönüş. 

Augury (Kehanet) 
Kehanet, fal, alamet, kehanet ayini. 

Aura (Aura) 
Bazıları tarafından, yaşayan varlıkları çevrelediği 
inanılan enerji alanı. Bazı Clairvoyant lar (gözle 
görülemeyen şeyleri gören kimse) Auraları gördüklerini 
iddia ederler. (genel olarak ışıklı, renkli bir hale 
olarak.) 

Automatic Writing (Otomat istik Yazı) 
Ne yazıldığını bilmeden, bilinçli bir kontrol olmaksızın 
anlaşılabilir mesajlar yazmak.

Automatism (Otomatizm) 
Otomatist olan kişinin bilinçli kontrolü veya ilgeç 
olmadan yaptığı fiziksel faaliyetler. 
(Kol hareketleri, yazı yazmak, çizmek, müzik çalmak). 
Ayrıca Motor Otomatizmi olarak da bilinir. 

Autoscopy (Otoskopi) 
(a) Başka birinin diğer bedenini (Astral bedenini) 
görmek. 
(b) Kişinin beden dışına çıkarak kendi diğer bedenini (
Astral bedenini) görmesi.


AJAN:

Duyu dışı algıya sahip birisinin, aynı yetiye sahip diğeriyle deneysel ilişkiye girmesi.


AKAŞİK KAYITLAR:

Zamanın başlangıcından beri var olan tüm bilgiyi ve deneyimi taşıyan anılar. Bazı mistik doktrinlerde, Akaşik bilgi birikimlerin ruhsal özde var olduklarına doğumlarda aktarıldıklarına inanılır.


ALFA RİTMİ:

Beyindeki elektriksel aktivite(saniyede 10 cycle).Zihinsel huzur alanına ulaşma amacında etkin olduğu kabul edilir.


ALTINCI DUYU:

ESP nin popüler adı.


ANİMİZM:

Tüm yaşayan şeyleri ve doğal varlıkları kutsal varsayıp tapınmak inancı veya antik bir inanç. Her canlı varlıkta bir öz veya bireysel bir ruh olduğu kabul edilmektedir.

 

ANORMAL FENOMEN:

Doğal olmayan. Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan doğal olay.


ANOXIA:

Serebral Anoxia 


APOR:

Açıklanamayan bir şekilde bilinmeyen bir yerden gelen fiziksel bir cisim ortaya çıkışı. Aporların sık sık seans odalarında ve fiziksel medyumik olaylarda görüldüğü kabul edilir.


ARAŞTIRMA OLUŞUMU:

PSI etkisini araştırırken soruşturma faktörlerinin amaçlarını saptamak.


ASTRAL PROJESİYON:

Beden Dışı Deney. Fizik bedenden ayrılma...


ATEŞTE YÜRÜME:

Kızgın kömürlerin üzerinde yanmadan ve acı duymadan yalınayak yürütmek.Yüksek bir trans hali.


AURA: Yaşayan tüm canlı yaratıklarda var olduğuna inanılan enerji alanı. Bazı duru görücülerin Aura'yı gördüklerine inanılır ve genelde parlak ve renkli bir alan olarak tanımlanır.Ba (Ba) 

Eski Mısırlılar tarafından ölümsüz olduğuna inanılan, 
bir kişinin özü. Ruh. 


Banshee (Banşi) 

Galler bölgesindeki inanışlarına göre, inildeyip 
bağırarak ölümü haber veren dişi varlık. 


Bardo (Bardo) 
Tibet Budizm inde, var oluşun orta seviyesi. Hayat ve 
yeniden doğuş arasındaki seviye. 


Basit Technique ( Temel Teknik ) 
Tahmini yapılan her kartın ayrılıp kenara koyulmasıyla 
uygulanan, Zihin Okuma testlerinde kullanılan Kart 
Tahmin testine verilen ad. ( Card-Guessing) 


Billet Reading ( Pusula, Not Okuma ) 
Herhangi bir sorunun gizlice bir kağıda yazılıp, bir 
zarfın içine koyularak mühürlenip psişiğe verilmesi, 
psişiğin verilen mühürlü zarfı alarak, içindeki soruyu 
tahmin ederek doğru cevabı vermeye çalışmasıdır. 


Bilocation ( Bilokasyon ) 
Aynı anda iki farklı yerde görünmek, bulunmak. 


Bio-PK ( Bio PK) 
Biyolojik proseslerde psikokinetik etkiler.

 
Black Art ( Kara Sanat) 
Siyah bir örtüyü siyah arka planda üzerinde kullanarak, 
objeleri saklamak için kullanılan, sihir tekniği. 
Çoğunlukla hilekârlar ve sahte medyumlar tarafından 
kullanılmıştır. 


Black Magic ( Kara Büyü ) 
Başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan ayin veya büyü 


BEDENSİZ İLİŞKİ (Discarnate Entity):

Görünmeyen bir varlığın veya ruhun ilişkiye geçmesi. Genelde bir insanın ölümünden sonra yaşamındaki kişilik olarak tezahür eder.


BERRAKLIK (Lucidity):

a-) Duru görünün en eski tanımı.


BERRAK RÜYA (Lucid Dreaming):

Bireyin rüya görürken bilinçli olması veya uyanık olduğunu hissetmesi. Bu duygu genelde, canlılık ve özgürlük verir; öte anlamda da rüyalardaki olayları kontrol edebilme yetisi veya pratiğidir.


BEYAZ BÜYÜ:

Olumlu amaçlar için yapılan büyü.


BEYAZ SES:

Hışırtıya benzer ses. Tüm ses frekanslarının bütünleştirilmesiyle elde edilir.
 

BİLOKASYON:

İki farklı mekânda aynı anda bulunmak; Tayy-i Mekân da demektir.
 

BİOFEEDBACK:

Geçerli psikolojik alanda bir insandaki bilginin gelişim tekniği. Biofeedback, psikolojik oluşumları bilinçli olarak kontrol edebilme yetisine sahip olmak anlamına da gelir.
 

BİOPK:

Biyolojik oluşumlarda görülen psikinetik etkiler.
 

BİTKİSEL PSI:

ESP nin bitkilerde araştırılması.
 

BM (Kör Eşleme):

Kartlarda yapılan bilinç okuma veya telepati deneylerindeki tanımlama.
 

BİRLEŞEMEMEK(Dissociation):

Normal haldeki uyanık bilinç ortamın dışında oluşan eylem veya bilinç merkezinden ayrı olarak zihinsel bir oluşumun varlığının ileri sürülmesi.
 

BİRLİK:

Bir insanın bir ruhçu veya zihin okuyucu ile kurduğu gizli ilişki. 
 

BÖLÜNMÜŞ KİŞİLİK(Multiple Personality):

Bir insanın iki farklı ve ayrı kişiliğe, psikiyatrik koşullarda ve farklı zamanlarda bölünmesi.
 

BULANIM TEZAHÜRÜ(Crisis Apparition):

Önemli bir olayın ardından; ölüm, kaza ve ani hastalık gibi bunalımların hemen ardından veya o anda görülen doğaötesi görüntü.

BÜYÜLÜ SÖZLÜK (Spell):

Sözle veya yazıyla majikal güç edinilmesi.Cabinet ( Kabin ) 


Fiziksel medyumun, çeşitli fenomenlerin meydana geldiği 
durumda, kutu veya perdelerle kapanmış bir alanın içinde 
tutulması. 


Call ( Çağrı ) 


Kart Tahmini veya ESP testi sırasında hedef tarafından 
verilen karşılık. 


Candomble ( Kandomble )

 
Brezilya kökenli ruhani inanış. 


Card Guessing ( Kart Tahmini ) 


Setteki kartların tahminine dayanan deneysel test.. ( 
Oyun veya Zener Kartları ) 


Cartomancy 


Kartları kullanarak geleceği okuma. 


Cerebral Anoxia ( Beyinsel Anoksi ) 

Beyine yeterince oksijen gitmemesi. Genellikle duyu 
tahribatı, halüsinasyon bazen de ölüp tekrar dirilme 
tecrübelerini açıklamak için kullanılır. 


Chince ( Şans) 


Olaylar üzerinde rasgele, tahmin edilemez etkiler. 


Channeling ( Kanal Açma ) 
Enkarne olmamış varlıklardan mesaj ve ilham alma. 


Charm ( Tılsım ) 
Büyü veya içinde büyü taşıyan nesne. 


Christian Science ( Hıristiyan İlimi ) 
Marry Baker Eddy tarafından kurulan dini iyileştirme 
hareketi. Ortodoks medikal uygulamalarını reddeder. 


Cipher Test ( Şifre Testi ) 
Ölümden sonra şifre ile bağlantı kurmak için kişinin 
bıraktığı şifreli mesaj. 


Circle ( Çember ) 
Seans düzenleyen insan grubu. 


Clairaudience ( Sesli Mesaj Algılama ) 
Para normal sesler duyarak olarak enformasyon ( bilgi ) 
elde etme 


Clairvoyance ( Duru görü - Klervoyans ) 
Gözle görülmeyen duyu ötesi şeyleri görerek ve duyarak 
algılama. 


Clairvoyant ( Klervoyans ) 
Transa girmeye gerek duymadan, duyu ötesi şeyleri gören, 
algılayan kimse. 


Coincidence ( Tesadüf, Rastlantı ) 
Kısa zaman içinde, birbirleriyle alakası olmayan 
olayların, anlamlı ve birbirine bağlıymışçasına iki veya 
daha çok kez vukuu bulması. Rastlantılar bazen 
açıklanamaz ve tahmin edilemez şekilde garip 
olabilirler. 


Collective Apparition ( Ortak Görünme ) 
Bir hayaletin veya görüntünün bir değil birkaç kişi 
tarafından görülmesi. 


Collective Unconscious ( Ortak Bilinçsizlik) 
Carl. G Jung ( 1865-1961 ) tarafından ileri sürülen, 
insanlar tarafından ortak olarak paylaşılan bilinçsiz 
düşünce veya tecrübe seviyesi. 


Communication ( Haberleşme) 
Medyumlukta, diskarne varlıkların verdiği mesajlar. 


Communicator ( Haberci ) 
Medyumun mesajları aldığı diskarne varlık. 


Confederate ( İttifakçı ) 
Sahte Psişik veya mentaliste gizlice bilgi sağlayan 
kişi. 


Conjuring ( Sihirbazlık ) 
Hile kullanarak para normal efektler yaratmak. Genellikle 
eğlence amaçlıdır. 


Contact Mind Reading ( Temasla Zihin Okuma ) 
Telepatinin taklidi bir teknik olarak, zihin 
okuyucusunun ( karşıdaki kişinin elini veya kolunu 
tutarak ) zihni okunan kişinin bilinçsizce yaptığı belli 
belirsiz kas hareketlerini anlamlandırması, okumasıdır. 
Ayrıca kas okuma olarak da bilinir.

 
Kontrol ( Kontrol) 
(a)Deneysel Parapsikolojide, deneyin standart usuller 
içerisinde yürütülüp, sonuçların mevzu dışı sebeplerle 
lüzumsuz yere etkilenmeme sininin temin edilmesidir. 
(b) İspirtisma da, trans medyumuyla haberleşen ve 
genellikle trans durumunu kontrol eden diskarne varlık. 


Kontrol Grup ( Kontrol Grubu ) 
Performansları deneysel konularla mukayese edilen insan 
grubu. Deneysel Grup. 


Corn Circle ( Mısır Dairesi) 
Daha çok Güney Britanya da yaygın olan, büyümekte olan 
ekin tarlalarından bulunan dairesel veya daha ayrıntılı 
oluşumlar. Şekiller. Bazen UFO gözlemleriyle 
ilişkilidirler. Çoğu şekil zekice şekillendirilmiş ve 
anlam ifade eder gibi görünür. Bu işaretlerin esrarı 
çözülememiştir. 


Correlation ( Korelasyon - Değişkenlik Bağlantısı ) 
İki veya daha fazla olay veya değişkenliğin arasındaki 
benzerlikler. Ortak ilişki. 


Correlation Coefficient ( Korelâsyon Katsayısı ) 
İki veya daha fazla ölçünün birbirleri arasındaki 
bağlantının derecesini gösterir matematiksel indeks. 


Cosmic Consciousness ( Kozmik Bilinç ) 
Kişinin, tüm kâinatın yaşayan bir varlık olduğunun 
farkına varma tecrübesi.

 
Coven ( Koven) 
Cadılardan oluşan grup. 


Crisis Apparition ( Kriz Anı Görünmesi ) 
Önemli bir krizin ( Ölüm, kaza veya ani hastalık ) ilk 
birkaç saati içinde kişinin görüntü tecrübesi yaşaması. 
( hayalet, tayf, bilinmeyen cisim v.s.) 


Cross-correspondence ( Çapraz Muhabere ) 
( a) iki veya daha fazla medyumun, ayrı ayrı aldıkları, 
ancak bir araya getirildiklerinde bir anlam teşkil eden 
bilgi, enformasyon parçaları. 
(b) Çapraz Muhabere, Fiziksel Araştırma Cemiyeti ile 
ilişkili olan bir grup Otomat istin devam ettirdiği ve 
1901 den 1932 ye kadar süren kompleks bir çapraz 
muharebeye verilen addır. 


Cryptomnesia ( Kripto Hafıza ) 
Kaynağını bilmeden kişinin açıkladığı, bildirdiği bir 
bilgi.( İlham yoluyla bildirmesi) 
Bazen Kripto Hafıza, Ksenoglosi ( Kişinin bilmediği bir 
lisanda yazması veya konuşması ) ve Geçmiş Hayat Anısı 
gibi para normal tecrübeleri açıklamak için de 
kullanılır. 


Crystal Gazing ( Kristale Bakmak ) 
Para normal bilgiler almak üzere ayna, cam veya bir 
likidin yansınalı yüzeyine bakmaktır. Scrying olarak da 
bilinir. 


Curse (Lanet) 
Başkalarına para normal yollardan zarar vermek için 
yazılmış veya söylenmiş sözler. 


CAN:

Bir canlının ölümsüz olduğuna inanılan ruhsal elementi.


CİSİM OKUMA: 

Psikometri.


CIPHER TESTİ:

Ölüm ötesinden bir varlığın ilişki kurmak amacıyla şifreli mesaj yollaması.
CLAIRAUDIENCE:

Duyulan seslerden elde edilen normal dışı bilgi.


CLAIRSENTIENCE:

Clairaudience veya Clairvoyance yetilerden elde edilen normal dışı bilgi.


CLAIRVOYANCE:

Bir olaydan veya cisimden elde edilen normal dışı bilgi. Burada görsel ilişki veya gözlem gerekli değildir.


CLAIRVOYAN:

Normal ötesi bilgi elde edebilen kişi. Genellikle ruhsal ilişki halindedir ve bu ilişki veya gözlem gerekli değildir.


CORRELATION:

İki veya daha fazla olay ya da değişken arasındaki bileşik veya birleşik ilişki.


CORRELATION EĞRİSİ:

İki veya daha fazla ilişki arasındaki birleşik ölçümün matematiksel indeksi. 


CRYPTOMNESIA:

Normal ortamlarda bilinen ve geçerli bilginin kaynağının hatırlanmaması. Anılar normal ötesi deney ortamında yanlış olarak ortaya çıkarlar ve yanıltırlar. Cryptomnesia bezen de, görünür bir normal ötesi deneyde Geçmiş Yaşam Anıları'nın tanımlanması anlamında da kullanılır.


Ç

ÇAĞIRMA (Conjuring):

Hile yaparak normal ötesi etkilerin benzer şekilde oluşturulması. Genelde eğlence amacıyla yapılır. Fincan celselerinde olduğu gibi.

 

ÇAPRAZ İLİŞKİ (Crosscorrespondence):

a)Farklı bilgi düzeylerindeki bağımsız çalışan iki veya daha fazla medyumun aynı bilgiyi paylaşması.
b)Çapraz ilişkiler,1901-1932 arasındaki dönemde İngiltere'de Ruhsal Araştırmalar Derneği'nde(Society for Psychial Research) bir grup otomat medyumun çalışmalarında yoğun olarak görülmüştü.


ÇATAL (Divining Rod):

Özellikle "Dowsing" yani çatal değnekle yeraltı kaynaklarını bulma yönteminde kullanılan çatal dallı değnek.


ÇİZİM:

ESP testinde deneğe verilen görmediği hedefin resmini zihinsel olarak çizmesi.
 

ÇOĞUNLUK TEKNİĞİ (Majority Vote Technique):

Bir ESP deneyinde, çeşitli deneklerin bir hedefe yönelerek aynı sonucu almaları veya tersi bir deneğin çeşitli hedeflerden aynı sonucu alması. En geçerli tahminlerdir.
 

ÇÜRÜME (Incorruptibility)

Bilinmeyen nedenle cesedin bozulmaması


Daemon (Daimon) (Koruyucu ruh) 

İlham ve tavsiye veren koruyucu ruh. Ayrıca koruyucu 
melek olarak da geçer. 


Deathbed Experience ( Ölüm yatağı Deneyimi) 
Ölen bir kişinin, ölmüş olan arkadaşlarını veya 
yakınlarını görmesi, yanında hissetmesi. 


Deja Vu ( Deja Vu ) 
Kişinin, o anda olan bir şeyi daha evvel tecrübe ettiği 
hissine kapılması. 


Delta ( Delta ) 
Her çeşit olağan dışı olayı anlatmak için kullanılan bir 
terim. 


Dematerialization ( Demeterilizasyon) 
Fiziksel bir objenin para normal olarak görüntüsünün 
soluklaşıp, saydamlaşması veya tamamen kaybolması. 


Demonic Possession ( Şeytani Pozesyon /İstila- 
Ele geçirilme ) 
Şeytani ruhlar tarafından ele geçirilme. Bir kişinin 
içine şeytan girmesi. ( Halk dilinde cin çarpması) 


Deport ( Ayrılış ) 
Bir cismin, para normal bir hareketle korunmalı ve 
belirlenmiş bir alanın dışına çıkması. Demeterilizasyon 
ve Teleportasyon ile bağlantılı. 


Dice Test ( Zar Testi ) 
Psikokinesis araştırmalarında kullanılan bir teknik. 
Özne zarların düşüşünü yönetmeye çalışır. 


Direct Voice ( Direk Ses ) 
Seans sırasında, orada bulunan herhangi birinden değil 
de ince bir hava akımından veya daha çok bir trampetten 
gelirmiş gibi görünen ses. 


Discarnate Entity ( Diskarne Varlık) 
Ruh veya maddesel olmayan varlık. Daha çok ölmüş ve 
dünyada sıkışmış birinin ruhu için söylenir. 


Dissociation (Kişilik Çözülmesi ) 
Normal bilinçli farkında lığın dışında yapılan hareketler 
ya da bilincin ayrı merkezleri olduğunu belirten akli 
yaptırımlar. 


Divination ( Kehanet ) 
İşaretlere ve sembollere bakarak, olaylar veya gelecekle 
ilgili gizli anlamları, işaretleri yorumlamak. Kehanete 
örnek olarak Tarot, Falcılık, Çay yapraklarını okumayı 
gösterebiliriz. 


Divining Rod ( Kâhin Çubuk) 
Su veya maden damarı aramak için kullanılan çatal 
şeklinde çubuk. ( Bazen bir çift L şeklinde çubuk 
olabilir ) 


Doppelganger ( Eş Ruh ) 
Hayatta olan bir kişinin eş ruhunu taşıdığı farz edilen 
ve yalnız olan kimselere görünen Ruh/ Hayalet 

 

Double ( Çift ) 


Birinin bedeninin eş kopyası. Astral bedenle ilgili . 
 

Double Blind ( Çifte Kör ) 


Deneysel bir testte, ne özne ne de deneyi yapan kişinin, 
deneyin anahtar vasıflarından haberdar olmaması. 

 

Dowsing ( Tarama) 
Yeraltında bulunan, su, maden damarı veya kayıp kişi 
ve objelerin kehanet çubuğu veya sarkaç ile para normal 
taramayla aranması. 

 

Drop-in Communicator ( Davetsiz Haberci) 
Oturum esnasında davet edilmeden gelen haberci.

 

DAEMON (Daimon):

Gardiyan ruh; onlarla ilham almak veya danışmak için ilişki kurulur ve genelde kötü huylu olduklarına inanılır.
 

DAİRE:

Bir seansta toplanan grup.
 

DAMLA İLİŞKİ (Dropin Communicator):

Beklenmedik ortamda ve zamanda normal ötesi bir ilişkinin kurulması.


DARBELER (Raps):

Poltergeist olaylarda veya fizik medyumlarda ortaya çıkan nedeni açıklanamayan vuruş veya darbe sesleri.


DEĞİŞKEN BİLİNÇ ALANLARI (ASC):

Bilincin uyku sırasında veya uyanıklık sırasındaki normal ortamdaki farklılığını tanımlayan deyim. Özellikle hipnoz, trans, ekstazi, saykodelik ve meditatif deney alanlarında ortaya çıkar. Normalötesi olaylarda varlığı gerekli değildir.


DEJA VU:

Bİr insanın yaşadığı olayı, yaşadığı anda daha önce aynen yaşamış olduğunu hissetmesi. 


DEMATERIALIZATION:

Bİr insanın yaşadığı olayı, yaşadığı anda daha önce aynen yaşamış olduğunu hissetmesi.

DENEK:

Normal ötesi olayın veya etkinin kaybolması veya bir cismin yok olması."Deport" olarak da bilinir.
 

DENEY:

PSI yeteneği araştırılan kişi.
 

DENEYCİ ETKİSİ:

Geçerli kontrol koşulları altında yapılan test.
 

DENEYSEL GRUP:

Özel deneysel ortamdaki denek ve deneyci grubu. Sonuçlar kontrol edilen grubun benzerleriyle karşılaştırılmasıyla elde edilir.
 

DENEYSEL PARAPSİKOLOJİ:

Parapsikolojik araştırmalar. Kanıtlanmış deneysel metotların uygulanması, geçerli tekniklerin kullanılması ve kendiliğinden oluşan benzer olayların karşılaştırılmaları, sistemin temel kurallarıdır.
 

DEPREM EFEKTİ:

Ünlü fizik medyum D:DHome'un tanıttığı görüngü. Ruhsal ilişki sırasında odanın bir deprem olurmuşçasına sallanması.
 

DISPLACEMENT:

Bir duyu dışı algı deneyinde, tasarlanan amaca yönelik cevapların çapraz ilişki sonucunda hedef olmayan kişi veya yerden deney öncesi ya da sonrasında gelmesi.

DMILS:

"Dirrect Mental Interactıon with Living Systems" yani yaşayan sistemlerle doğrudan zihinsel ilişkinin psikokinetik etkilerinin psikolojik oluşumu.
 

DOĞRUDAN SES (Dirrect Volice):

Bir seans sırasında duyulan ve bir insandan çıkmadığı anlaşılan ses. Sesin boşluktan geldiğine inanılır; geçmişte bu amaç için trompetler veya megafonlar kullanılıyordu.
 

DOLAYSIZ SES (Indirect Volice):

Bedensiz varlıklarla yapılan ilişkide ortaya çıkan medyumik görüngü. Bazen sesin duyulması için bir aygıt kullanılır.Sık sık görülen bir diğer türse,medyumun morsal sesin değişmesidir.
 

DOPPELGANGER:

Bir insanın dublesinin(eş görüntüsü) yansıması(bakınız astsal beden).
 

DT (Down Through Technique):

Kartlarla yapılan deneylerde deneklik yapan kişinin hedef alına simgeleri yukarıdan aşağıya doğru tarama tekniği
 

DUBLE:

Bir insanın fizik bedeninin kopyası.


DUYARLI (Sensitive):

Ruhçu.


DUYU DIŞI ALGILAMA (ESP):

Normal ötesi yollarla yani duru görülü,telepati veya öngörü gibi yöntemlerle elde edilen bilgi.


DUYURUCU RÜYA:

Kişinin yeniden doğumu ile ilgili bilgi verdiğine inanılan rüya.


DUYUSAL YOKSUNLUK (Sensory Deprivation):

Duyusal alışların kısıtlandığı koşullar.

 

DÜNYADIŞI CANLI (Extraterrestrial)

Dünya dışından gelen canlılar. Yani bir başka gezegenden veya yıldız grubunun gezegenlerinden gelen zeki canlılar. Bunların başka boyut canlıları deyimiyle karıştırılmamaları gerekir.
 

DÜŞÜNCE FOTOĞRAFÇILIĞI (Thoughtography):

Fotoğraf filmleri üzerinde, paranormal yetilerin kullanılmasıyla, görüntüler oluşturmak veya zihinsel imaj tekniği.Ama bugüne kadar sadece Ted Serios adlı yetenekli tarafından başarabildi.
 

DÜŞÜNCE TRANSFERİ:

Bakınız telepati.
 

DÜŞÜNCE İLİŞKİSİNİ OKUMA (Contact Mind Reading):

Telepati'ye benzer bir teknik. Düşünce okuyucusu. Karşısındaki kişinin elini ya da kolunu tutarak kas hareketlerini hisseder ve anlamlar çıkarmaya çalışır. Bu kas hareketlerinin bilinçaltından üretildiği kabul edilir. Bu yöntem, Cumberlandism veya Hellstromism adlarıyla da tanınır.
 

DÜŞÜNCE OKUMA:  telepati'nin diğer bir versiyonu.

 


Earth Effect ( Deprem Efekti ) 
Fiziksel medium D.D. Home ( Daniel Dunglas Home 
1833-1886 ) yaptığı, odanın deprem ölüyormuşçasına 
sallanmasını içeren fenomen. 

 

Ecstasy ( Ekstaz ) 
Bilincin değişik ( değişmiş) durumlarından biri. Kişi 
kendi üzerinde kontrol kaybı ve büyük bir vecd hali 
tecrübe eder. Bir çeşit trans halidir. 

 

Ectoplasm ( Ektoplazma ) 
Fiziksel medyumun ter atar gibi ürettiği ve 
materilizasyona uğrayarak şekil alabilen yarı likit- 
akışkan şey, varlık. 

 

EEG (Elektro-Encephalography)  Elektro- Beyin ölçümleri Alfa-Beta-Teta-Delta
Beyin korteksinde oluşan elektriksel aktivite 
varyasyonlarını kaydetme metodu. 

 

Elemental Spirit ( Elemental Ruh ) 
Bir ruhun dört klasik elementlerden biriyle bağlantılı 
olması. ( Ateş, Toprak, Hava ve Su ). Animizm ile ilgili 

Elongation ( Uzantı) 
Fiziksel bedenin para normal uzantısı. Bazı mistik ve 
fiziksel medyumlarda olduğu rapor edilmiştir. 

 

Empathy ( Empat ) 
Özellikle psişik özellikler taşıyan kimselerde görülen, 
başkalarının duygularına karşı hassas olma , 
anlayabilme. 

 

Empathy ( Empati ) 
Başka bir kişinin veya hayvanın tecrübesini veya 
duygusal durumunu anlayabilme yeteneği. Çoğunlukla başka 
birinin duyarlılığını, acılarını ve Duygularını tecrübe 
etme olarak bilinen psişik yetenektir. 

 

Entity (Varlık) 
Var oluş, varlık, şey. 

 

ESP (Extrasensory Perception) 
Duyu Dışı Algılamalar. 

 

ESP Cards ( ESP Kartları ) 
Zener kartlarına bakınız. 

 

Etheric Body ( Eterik Beden ) 
Astral bedenin benzeri. Fiziksel bedeni tüm 
kıvrımlarıyla sardığı söylenmektedir. Kimilerine göre 
ise Aura dan başka bir şey değildir. 

 

Evil Eyle ( Kem Göz ) 
Bazı insanlarda bulunan, sadece bakarak 
karşılarındakine zarar verme yeteneği. 
Bak..Her yönüyle nazar tahlili yazar Gökhan hani.

 

EVP ( Electronic Voice Phenomena) 
Elektriksel Ses Fenomeni 

 

Evocation ( Evokasyon ) 
Büyülü sözler veya ayinlerle ruh ( genellikle şeytani 
ruh) çağırma. 

 

Exorcism ( Şeytan Çıkarma) 
Dualar okuyarak bir kişinin bedenini istila etmiş kötü 
ruhu def etme. Şeytan Çıkarma. 

 

Experiment ( Deney ) 
Kontrol altındaki öğelerle yapılan test.. 

 

Experimental Group ( Deneysel Grup ) 
Özel bir test prosedürünün altında olan bir grup 
psişik. 

 

Experimental Parapsychology ( Deneysel Parapsikoloji ) 
Kendiliğinden olan olayları araştırma veya teftiş 
teknikleri yerine, deneysel met odları içeren 
Parapsikolojik araştırmalar. 

 

Experimenter ( Deneyci ) 

Deneyi yöneten kişi. 
 

Experimenter Effect ( Deneyci Tesiri ) 
Deneycinin kişiliği veya davranışlarının deney 
sonuçlarına tesir etmesi. 

 

Extradimensional ( Boyut Dışı ) 
Bulunduğumuz boyutun dışından olan. 

 

Extrasensory Perception ( Duyu Dışı Algılama ) 
Para normal yolla alınan enformasyon. Telepatiyi de 
içerir. 

 

Extraterrestrial ( Dünya Dışı ) 
Bulunduğumuz dünyanın dışından olan.

 

EEG (Elektro Encephalography):

Beynin cortex bölgesindeki elektriksel aktivitenin ölçülüp kaydedilmesi.
 

EĞİTİM EFEKTİ (İnçline Effect)

Bir PSI deneyinde, performansın düşmesiyle testin tekrarlanması.
 

EKSTRABOYUT: (Extradimensional):

Normal uzay-zaman ortamı dışında olmak.
 

EKTOPLAZMA:

Yarı akışkan madde. Fizik medyumlarının kulak, burun, ağız, göbek ve bazen de cinsel organlarından dışarıya çıkmaktadır. Ektoplazmanın fizik bedenin bir parçası olduğu ve çeşitli organik maddeleri içerdiği belirtilmiştir.
 

EL FALI:

Bir insanın karakterini ve geleceğini avucundaki çizgilere bakarak belirlemek.
 

ELEMENTAL RUH:

Klasik dört elementle yani ateş, hava, toprak ve suyla ilgili olduklarına inanılan ruhsal varlıklar.
 

ENVOKASYON (Invoction):

İyi niyetli ruhların çağrılması.
 

ESP:

Bakınız duyu dışı algılama
 

ESP KARTLARI:

Bakınız Zener kartları.
 

ETHERİK BEDEN:

Astral beden anlamında
 

EVP (Electronic Voice Phenomena):

Bakınız Raudive Sesleri.

 


Fairy ( Peri ) 
Küçük, insana benzeri mitsel varlık. İyiliksever veya 
kötücül olabilir. 

 

Faith Healing ( İnançla İyileştirme ) 
Duayla veya ilahi güce inançla ilişkili iyileştirme. 

 

False Awakening ( Sahte Uyanış ) 
Kişinin uyanmış olduğunu sanıp, aslında hala rüya 
görüyor olma durumu. 

 

Farad ay Cage ( Farad ay Kafesi ) 
Elektriksel etkilere karşı korunmuş alan sağlayan metal 
ağ. 

 

Feedback ( Geri Besleme ) 
Özneye test sırasındaki performanslarına ilişkin bilgi 
verilmesi. 

 

Fire Walking ( Ateşte Yürüme ) 
Ayakta herhangi bir acı veya zarar olmadan, kor haline 
gelmiş kömürlerin üzerinde yürüme. 

 

Flying Saucer ( Uçan Daire ) 
1947 de icat edilen bir terim. Genellikle dünya dışı 
uzay gemisi olduğuna inanılan, bilinmeyen, diske benzer 
hava cisimlerine verilen ad. Şimdiki genel adı UFO 
dur. 

 

Focal Per son ( Odak Kişi ) 

Poltergeist aktivitelerinin merkezi haline gelmiş kişi. 
 

Fortean Phenomena ( Fortean Fenomeni ) 
Amerikan araştırmacı yazar Charles Font un adını taşıyan 
bu fenomenler. Geleneksel bilim bilgisini zorlayan, 
garip fenomenlerdir. Fortean Fenomenleri, para normal 
olarak farz edilen, ancak garip, para normal olmayan 
olayları içerir. Canavarlar ve mucizeler, olağandışı 
olaylar ve beklenmedik yağmurlar gibi. 

 

Fortune Telling ( Falcılık ) 
Gelecekle ilgili olayları tahmin etmeyi amaçlayan 
çeşitli çalışmalardır.  
Genellikle finansal kazanç amacıyla, bilerek yapılan 
sahte para normal fenomenler oluşturmak. Eğlence amaçlı, 
bu tür sahte fenomenleri oluşturanlar ise Sihirbaz ve 
Mentalist olarak bilinir ve normal olarak bu sınıfa 
sokulmazlar.

 

FAL (Fortune Telling):

Çeşitli yöntemlerin kullanılmasıyla gelecekte olacak olayların tahmin edilebilmesi. Falla kehanet arasındaki fark, kehanetin daha evrensel olması, falın ise bireysel çizgide kalmasıdır.
 

FARADAY KAFESİ:

Radyo dalgalarının geçmesini engellemek için kullanılan tel örgü kafes.

FEEDBACK:

Denenen kişiye performansıyla ilgili olarak, gerekli bilginin verilmesi.
 

FERENOLOJİ:

Karakteri ve zihinsel yetileri bir kafatasına bakarak tahmin etmek.
 

FORTEAN FENOMEN:

Özellikle geleneksel bilimsel bilginin dışında kalan ve bilime meydan okuyan garip olay.İsim,Amerikalı yazar ve araştırmacı Charles Fort tarafından verilmiştir.Fortean olaylar,genelde normal ötesi içerikler taşırlar ama bazen de garip yaratıklar,şaşılacak olaylar,inanılmaz rastlantılar,gökten yağan tuhaf cisimler ve alışılmadık yağmurlar da aynı sınıflamaya girerler

 Ganzfeld ( Ganzfeld Tekniği ) 
Duyu Dışı Algılama konusunda bir araştırma tekniğidir. 
Bu teknikle yapılan deneylerde, Deneğin ( Özne ) 
gözkapaklarına birer pinpon topu yerleştirilir. Kulaklık 
takılarak Beyaz Ses denilen tıslama ve ıslık sesine 
benzer ses dinletilir. Kırmızı bir ışık Deneğin 
gözkapaklarının üzerindeki toplara yansıtılır ve denek 
bir süre sonra halüsinasyonlar görmeye başlar. Bu 
noktada odada bulunan diğer kişilere görsel benzetim 
gösterilir. Kısa bir video gösterisi şeklinde. Gösteriyi 
seyreden kişilerin amacı, gördüklerini telepatik olarak 
deneğe iletmektir. 

 

Geomancy ( Remil ) 
Çizgileri ve şekilleri yorumlayarak gaipten haber verme, 
kehanette bulunma sistemi. 

 

Ghost ( Hayalet ) 
Ölmüş bir insanın ruhunun görüntüsüne verilen popular 
ad. 

 

Gimmick ( Hile cihazı) 
Sihirbazlıkta, büyülü efekt yaratmak için kullanılan 
her türlü gizli aparat. Sahte medyumlar tarafından da 
kullanılır. 

 

Glossolalia ( Glosolali) 
Transtayken kişinin zamanımızda kullanılmayan ( antik ) 
bir lisanda konuşması. 

 

Goat ( Keçi ) 
Psişik teste tabi tutulan, fenomene inanmayan denek. 

 

Guardian Angel ( Koruyucu Melek ) 
Kişiyi koruduğuna inanılan melek. 

 

Guide ( Kılavuz) 
Kişinin ruhsal yolculuğunda eşlik ettiğine inanılan ruh. 

 

GANZFELD:

ESP olayı araştırılırken kullanılan bir teknik. Bireysel deneyde, örnek alınan uyarılar yoktur. Genel olarak Ganzfeld Deneyi, gözlerin üzerine göz kırpmayı engellemek amacıyla konan yarım tenis toplarıyla başlar. Denek aynı anda kulaklıklarından gelen tıslama sesini(Bakınız beyaz gürültü)dinler.
 

GAZATE DENEYİMİ:

a)Günlük bir gazeteye bakılarak, ruhsal bir varlığın rehberliği ile geleceğin tahmini. b)Bir majisyenin veya düşünce okuyucusunun gelecekte çıkarılacak olan gazete başlıklarını okuyabilmesi.
 

GEÇERSİZLİK (Null hypothesis):

Deneysel sonuçlarda şans faktörünün gerekliliği.
 

GEÇMİŞ YAŞAM ANILARI:

Önceki ve sonraki yaşamlarındaki anıların ve imajların anımsanması.
 

GEÇMİŞ YAŞAMA DÖNDÜRME:

Hipnoz tekniğiyle kişiye önceki yaşamın veya yaşamlarının hatırlatılması. 
 

GESP (Genel Duyu Dışı Algı):

ESP'nin belirgin sonuçlara rağmen, çok belirgin olmaması ve bu yüzden duru görü, telepati, öngörü veya art görünün kesin olması.
 

GEOMANCY:

Belli şekillerin ve çizgilerin yorumlanarak geleceğin bireysel olarak tahmin edilmesi.
 

GERÇEKÇİLİK:

Olaylar ve durumların uyum içinde olması.

GEZİCİ DURUGÖRÜ:

a)Astral Yolculuğun eski tanımı. b)Duru görücünün başka mekânlara bedensiz olarak gidip gelmesi.
 

GÖRÜNÜMLER:

Normal dışı görünümler, kaynağı açıklanamayan sesler, kokular veya öteki normal dışı duyuların uzun zaman içersinde, özel bir mekânda yaşanması.
 

GRUP KONTROLÜ:

Normal ötesi deneklerde çalışırken, grubun performansının denetlenmesi.
 

GÖNDERİCİ (Sender):

Telepatik bilgiyi yollayan kişi.
 

GÖRÜNTÜ (Apparition):

Sık olarak bir insanın veya bir sahnenin görülmesi. Genelde uyanıklık veya hynagogik/hynopompik deneyim hallerinde yaşanır
 


Hallucination ( Halüsinasyon) 
Fiziksel gerçekliğe uygun olmayan duyumsal tecrübe. 

 

Haunting ( Uğrama / halk dilinde Perili) 
Uzun bir sure boyunca aynı lokasyonda oluşan, 
açıklanamayan görüntü, ses, koku veya daha başka 
algıları içeren para normal fenomenler. 

 

Healer ( Şifacı ) 
İyileştirme gücüne sahip olduğunu öne süren kişi. 

 

Healing ( Şifa verme, İyileştirme ) 
Kabul edilmiş medikal prensiplerle açıklanamayan tedavi.

Hex ( Büyü ) 

(a) Şeytani büyü veya lanet. 
(b) Büyü üzerine çalışmak. 

 

Huna ( Huna ) 
Şifa, mucize, büyü, duyu ötesi algı çalışmalarını içeren 
Hawaii dini. 

 

Hyperacuity ( Hiperakutluk- Aşırı Duyu ) 
Bkz. Hyperaesthesia 

 

Hyperaesthesia (Hiperestezi - Aşırı Duyu ) 
Duyuları aşırı derecede hassa olma durumu. Uyarılara 
karşı aşırı duyarlılık. 

 

Hypnagogic Imagery ( Hipnagojik İmajlar - Halüsinasyon ) 
Uykuya dalarken görülen canlı imgeler. Hayaller. 
Hypnopompic Imagery ( Hipnopompik İmajlar- Halüsinasyon 

Uykudan uyanırken görülen canlı imgeler. Hayaller.. 

 

Hypnosis - Hypnotism ( Hipnoz - Hipnotizma ) 
ASC de belirtilen hallerden biri. Dış etkiyle bilincin 
tesir altına alınması.

 

HALÜSİNASYON:

Fiziksel gerçeklere uyum sağlamayan duyusal deney.
 

HAYALET:

Ölmüş canlının ruhunun normal gözle görülmesi. Hayaletler genel olarak, zor ve çok güçlü arzularını yerine getirememiş insanların ruhları olarak kabul edilirler veya efsanevi olarak lanetlidirler. Hayaletlerin ölü ruhların yanı sıra doğa ruhlarıyla karıştırıldıkları da ileri sürülür.
 

HAYVANİ MANYETİZMA:

Deneyim sahibi olan F.A Mesmer, bir insandan ötekine geçebilen manyetik bir gücü varsayıyordu. Bu gücün Şifa olayında da etkili olduğuna inanılmaktadır.
 

HAYVANİ MUTİLASYON:

Genelde büyükbaş çiftlik hayvanlarının bilinmeyen nedenlerle ölü veya ağır yaralı olarak bulunmaları. Olayalarda hastalık, kaza veya kasıt gibi açıklamalar bulunmamaktadır. Bazılarında derin kesikler ve cerrahi izler belirlenirken, bazılarında ise ölü hayvanların tüm kanlarının alınmış olduğu veya bazı organlarının eksik olduğu saptanmıştır. Olayların dünya dışı ziyaretçilerle ilişkili olduğuna inanılmaktadır.
 

HAYVANİ PSIANPSI:

Hayvanlarda görülen normal ötesi yetenek.
 

HİPNOZ:

Yüksek düzeyde telkin aracılığı ile ASC'nin yani bilinçli uyku halinin oluşması.
 

HUNA:

Havai inançlarında bireyin duru görü, öngörü, şifa, mucize ve büyü alanlarındaki eğitimi.
 

HYPERAESTHESIA:

Veya Hyperacuity. Olağanüstü keskin duyuların uyanışı.
 

HYPNAGOGIC IMAJINASYON:

Hayallerin yarı uyku veya uyuklama alanında oluşması.
 

HYPNOPOMPIC İMAJİNASYON: Uyanma anında görülen imajlar.

llusion ( Hayal İllüzyon) ) 

(a) Kişiyi yanlış neticelere sürükleyen görüntü, 
görünüş. 
(b) Sihirbazlıkta, algılama hilesi. 

 

Imagery ( İmajinasyon ) 
Zihinde imgeleri sezme, görme yeteneği. Bu görsel, 
işitsel veya temas ile olabilir. 

 

Immortality ( Ölümsüzlük ) 
Bir kişinin, kişisel varlığın ölümden etkilenmediğinin 
farz edildiği inanış. 

 

Incline Effect ( Meyil Efekti ) 
Psi testlerde, testin tekrarlanması sonucu performansın 
artması. 

 

Incorruptibility ( Bozulmama ) 
Anlaşılamaz bir şekilde cesette çürüme olmaması, 
bozulmaması. ( Çürüme bozukluğu ) 

 

Indirect Voice ( Dolaylı Ses ) 
Diskarne varlığın, medyumun ses organlarını kullanarak 
konuşması. Genellikle ses medyumun normal sesinden 
tamamen farklı çıkar. 

 

Intuition ( Sezgi ) 
Rasyonel ve entelektüel tahlillerin ötesinde, olayların 
esaslarını sezmek veya karmaşık olaylardan sonuç 
çıkarmak. 

 

Invocation ( İnvokasyon ) 
Büyülü söz veya ayinle yardımsever, iyi ruhsal 
varlıkları çağırma. 

 

 


 

Judge ( Yargıç ) 
Psişik deneylerde, hedefleri ve tepkileri karşılaştıran 
kişi.

 

 


Ka ( Ka) 
Çift veya Astral beden için Eski Mısırlıların kullandığı 
bir terim. ( ayrıca BA) 

 

Karma ( Karma ) 
Ne ekersen onu biçersin. İnsan geçmişte ne yaptıysa 
gelecekte de onu görecektir felsefesini izleyen Hindu ve 
Budist etik doktrini. Burada « Geçmiş » bir önceki hayat 
anlamında, « Gelecek » ise bir sonraki hayat anlamında 
kullanılmıştır. 
Bkz. Reenkarnasyon. 

 

Kirlian Photography ( Kirlian Fotoğrafçılığı) 
Yüksek frekans elektrik akımı içeren fonografik 
metodu. S.D ve V. Kirlian adlı Rus çift tarafından icat 
edilmiştir. Kirlian fotoğraflar genellikle objeleri 
çevreleyen renkli haleleri veya Auraları gösterir. 

 

Kundalini ( Kundalini ) 
Yoga inanışında, çeşitli pratiklerle harekede 
geçirilebileceğine inanılan büyük hayati enerji. 
Kundalini nin para normal fenomenlere enerji sağladığına 
inanılmaktadır

 

 


Laying on of Hands ( Elle Tedavi ) 
Şifacının, hasta kişinin bedenine ellerini yerleştirerek 
veya yakınında tutarak uyguladığı tedavi. 

 

Levitation ( Levitasyon ) 
Bir cismin veya kişinin para normal olarak yükselişi veya 
kalkışı. 

 

Life Review ( Hayat Eleştirisi) 
Kişinin bütün hayatını geri dönüşlerle hatırlaması. 
Hayatının gözünün önünden geçmesi. Genellikle ölüme 
yakınlaşma, ölümden dönme tecrübesiyle bağlantılıdır. 

 

Lucid Dreaming ( Lusid Rüya ) 
Rüya esnasında kişinin tecrübe ettiği şeyin bir rüya 
olduğunun farkında olması ve kendini yaşam dolu ve özgür 
hissetmesiyle birlikte rüyasındaki olayları kontrol 
edebilmesi. 

 

Lucidity ( Lusid Rüya Görmek ) 
(a) Duru Görü için eskiden kullanılan terim. 
(b) Lusid rüya görmek. 

 

Luminous Phenomena ( Işıltı - Parlaklık Fenomeni ) 
Bir kişi veya bir objenin etrafında garip ışık veya 
parlaklığın görülmesi. Bkz. Aura 

 

Lycanthropy ( Likantropi ) 
Kişinin büyü yoluyla insandan kurda dönüşmesi. 

 

 


Magic ( Sihir ) 
(a) Para normal veya ruhsal öğeleri kullanarak olaylara 
etki etme uygulamaları. 
(b) Sihirbazlık sanatı 

 

Magician ( Sihirbaz) 
Sihir yapan kişi. 

 

Majority Vote Technique ( Çoğunluk Oyu Tekniği ) 
Duyu Dışı Algılama Testlerinde, birçok denek tahminlerde 
bulunur ( veya bir denek bir çok tahminde bulunur) En 
çok çıkan tahmin cevap olarak kabul edilir. 

 

Mantra ( Mantra ) 
Meditasyonda kullanılan ses veya kelimeler. Bkz 

 

Trasendental Meditasyon

Aşkın meditasyon


Matching Tests ( Karşılaştırma Testleri ) 
Deneğin tahmin yaparken anahtar kartlarını kullandığı 
kart tahmin testi tekniği. 

 

Materialization ( Materyalizasyon) 
Seans sırasında, görünür ve dokunulabilir obje veya 
insan şekli oluşumu. 

 

Medicine Man / Medicine Woman ( Hekim) 
Büyücü doktor veya Şaman lara verilen diğer bir ad. 

 

Meditation ( Meditasyon ) 
Ruhsal olarak, bilinci istenen düzeye getirmeyi 
amaçlayan zihinsel veya fiziksel zihinsel teknikler. 
Bkz. Yoga. 

 

Medium ( Medyum) 
Diskarne varlıklarla yaşayanlar arasında aracılık 
ettiğine inanılan kişi.

 
Mentalism ( Mentalism ) 

Sihirbazlıkta psişik simülasyonları içen bir branştır. 
 

Mental Mediumship ( Zihinsel Medyumluk ) 
Medyumun para normal olarak bilgi elde etmesi. 

 

Mesmerizm ( Mesmerizm ) 
F.A. Mesmer tarafından geliştirilen bir iyileştirme 
sistemi. , Tedavide mıknatıstan yararlanma yöntemidir.. 
Hasta trans halindeyken dokunma veya okşama yoluyla elde 
edilen bedensel mıknatısın tedavide kullanmasıdır. 
Mesmerik transta olan kişilerde bazen duru görü gibi 
para normal tepkiler gösterebilir. 

 

Message ( Mesaj ) 
Bkz. Communication ( Haberleşme ), 

 

Metal Bending ( Zihinsel Eğme) 
Metal objelerin eğilmesiyle ilgili Psikokinetik yetenek. 


 

Metamorphosis ( Metamorfoz  Başkalaşım ) 

Bkz. Shape Shift ( Şekil değiştirme ) 
 

Metempsychosis ( Metempsikoz ) 
Ruhun bir bedenden diğerine göçü. Reenkarnasyon için 
kullanılan bir başka terim. 

 

Mind Reading ( Zihin Okuma ) 
Telepatinin bir diğer adı. Bkz. Telepathy ( Telepati ) 

 

Miracle ( Mucize) 
Doğaüstü veya ilahi müdahalelerle gerçekleştiği 
farz edilen iyi olaylar. 

 

Misdirection ( Yanıltma ) 
Sihirbazlar ve Mentalistler tarafından, kişinin 
dikkatini dağıtmak veya düşüncelerini karıştırmak için 
kullanılan teknikler. 

 

Miss ( İsabetsizlik ) 
Hedef ile yanıtın arasındaki tutarsızlık, isabetsizlik. 

 

Mnemonist ( Mnemonist) 
Öğrendiği tekniklerle belleğini olağandışı geliştirmiş 
kişi. 

 

Multiple Personality ( Çift Kişilik ) 
Kişinin iki veya daha fazla, belirgin ve ayrı 
kişilikleri, ayrı zamanlarda sergilemesini gösterir 
psikiyatrik durum. 

 

Mystic ( Mistik ) 
(a) Mistik tecrübelere yaşayan kimse 
(b) Psişik, medium ve romantikler için kullanılan 
basitçe kullanılan bir terim. 

 

Mystical Experience ( Mistik tecrübe ) 
Zaman kaybı, kendini kaybetme gibi Bilincin Değişik 
Durumlarına ( ASC) giren tecrübeler. 

 

Mysticism ( Mistisizm) 
İnsan beyninin veya ruhunun direk olarak ilahiyatı 
tecrübe edebileceğini savunan ruhsal ve dinsel 
doktrinler

 

 


Near-Death Experience (NDE) ( Ölüme Yakın Deneyimi) 
Klinik olarak ölümden dönmüş veya ölüme çok yaklaşmış 
kişilerin yaşamış olduğu tecrübeler. 
Bu tecrübelerin birçoğunda hayatın film gibi gözlerinin 
önünden geçmesi, sonunda ışık bulunan bir tunneled 
ilerleme, ölmüş akraba veya arkadaşları görme, ilahi 
varlıkların onlara dönmeleri gerektiğini söylemesi ve 
bununla tercihte bulunma. Nadir olarak bu tecrübe 
korkutucu veya sıkıntı verici olabilir. Genellikle bu 
tür tecrübelerin, kişinin hayatının daha sonraki 
dönemlerinde etkili olduğu görülmüştür. 

 

Necromancy ( Nekromansi ) 
Ölülerle bağlantı kurmayı da içeren kara büyü 
uygulaması. 

 

Null hypothesis ( Geçersiz Hipotez) 
Deneysel sonuçların değişime açık olmasıdır. 

 

Numerology ( Nümeroloji ) 
Numaraları yorumlayarak kehanette bulunma.

 

 


Occam's Razor ( Occam ın Usturası) 
Her zaman, olayların en basit açıklamalarını tercih 
etmeye dayanan prensip. 

 

Occultism ( Okültizm) 
Gizli kuvvetlerin ve gizli varlıkların mevcudiyetini 
esas alan esoterik inanış ve uygulamalar sistemi. 

 

Omen ( Kehanet ) 
Geleceğe ait haberler veren işaretler. 

 

Oracle ( Orakl-vahiy ) 
(a) Tanrılardan geldiğine inanılan cevaplar. 
(b) Bu cevapların verildiği kutsal türbe. 

 

Orgone Energy ( Orgone Enerjisi ) 
Wilhelm Reich tarafından, cinsiyetle bağlantılı 
üniversal yaşam enerjisini tanımlamak için kullanılan 
terim. 

 

Quija Board ( Quija Tahtası ) 
Üzerinde harfler ve numaralar bulunan tahta levha. 
Bir Planchette ( ortası delik elips veya kalp şeklinde 
küçük tahta ) veya cam bardağının bağımsız 
hareketleriyle, üzerinde bulunan harf ve numaralardan 
gösterilenler bir araya getirilerek verilen mesajların 
okunmasını sağlar. Halk dilinde Cadı Tahtası 

 

Out of Body Experience  OBE ( Beden Dışı Deneyimi ) 
Kişinin bilinci tamamen yerindeyken kendisinin, fiziksel 
bedeninin dışında olduğunun farkına varması deneyimi. 
Ölüme Yakın deneyimde sıkça rastlanan bir durumdur.

 

 

Palmistry ( El Falı ) 
Bir kişinin elinin şeklini ve çizgileri inceleyerek 
karakterine ve yaşamındaki olaylara dair yorumlarda 
bulunma sanatı. 

 

Para normal ( Para normal ) 
Mor malin dışında veya ötesinde. Geçerli bilimsel 
bilgilerin veya bizim olağan anlayışımızın ötesinde olan 
şeyler. 

 

Para normal Dream ( Para normal Rüyalar ) 
Gördüğümüz rüyadaki görüntülerin para normal bilgiler 
içermesi. Bkz. Haberci Rüyalar. 

 

Parapsychology ( Parapsikoloji ) 
B. Rhine tarafından, para normal fenomenler üzerine 
yapılan deneysel ve nicel çalışmalara verilen ad. 

 

Past-Life Memories ( Geçmiş Hayat Anıları ) 
Bir önceki hayattan anılar olduğu farz edilen zihinsel 
görüntüler. 

 

Past-Life Regression ( Geçmiş Hayat Regresyonu ) 
Kişiyi hipnoz yoluyla, bir önceki hayatı olduğu 
farz edilen yere geri çekme tekniği. 

 

Pandülüm ( Sarkaç ) 
İple sallandırılan cisim. Tarayıcılar genellikle sarkacı 
hareketlerine göre cisimleri bulmak veya soruları 
cevaplamak amacıyla kullanırlar. 

 

Percipient ( Algılayıcı ) 
Duyu Dışı Algılama testlerinde etkileri algılayan kimse.

 

Phantasm ( Hayal, Hayalet, Tayf) 
Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş 
sırasında, bir şahıs veya bir mizansenin görüntüsünü 
tecrübe etmesi. 

 

Phenomenology ( Fenomenoloji ) 
Kişinin, bir olay veya bir fenomen tecrübesine ilişkin 
algılayışını açıklamak veya aydınlatmak için yapılan 
araştırmalar. 

 

Phrenology ( Frenoloji) 
Bir kişinin kafatası şeklini inceleyerek o kişinin 
karakterini ve zihinsel yeteneklerini okumak. 

 

Physical Mediumship ( Fiziksel Medyumluk ) 
Bir medyum tarafından para normal fiziksel fenomenler 
üretilmesi. Levitasyon, Materyalizasyon gibi. Fiziksel 
medyum her zaman olmasa da çoğunlukla trans halinde 
bulunur. 

 

Plasebo ( Plasebo) 
Genellikle kontrol grubuna verilen tesirsiz ilaç.( 
Hastaya ilaç diye verilen tesirsiz madde, yalancı ilaç) 

 

Planchette ( Planchette ) 
Quija tahtası üzerinde kullanılan küçük levha. Bazen 
otomat istik yazıda kullanılır, bu durumda planchette 
kalem monte edilir. 

 

Pocomania ( Pocomania ) 
Jamaika ruhani dini. 

 

Poltergeist ( Poltergeist ) 
Almancada gürültücü veya problem çıkarıcı varlık
anlamındadır. Poltergeist açıklanamayan sesler, 
objelerin kendi kendine hareketi, bir anda alev almalar, 
beden üzerinde oluşan çimdik veya tırmık izleri, gibi 
olayları içerir. Uğramaların tersine Poltergeist 
olayları genellikle bir kişi üzerinde odaklanır ve bu 
kişi genellikle çocuk veya ergenlik çağındaki 
gençlerdir. Birçok fiziksel medyumun çocukluk döneminde 
Poltergeist tecrübesi yaşadığı bilinmektedir. 

 

Possession ( Pozesyon İstila /Ele Geçirilme ) 
Bir kişinin bedeninin, başka bir kişilik veya varlık 
tarafından ele geçirilmesi. 
Örn. Çifte Kişilik veya şeytani bir varlığın kişinin 
bedenine girmesi. 

Prayer ( Dua ) 
Ruhsal varlık veya güçlerle iletişim kurmaya çalışmak. 

 

Precognition ( Prekognisyon ) 
Gelecekte olacak olayları para normal yollarla algılama. 
Fal ve kehanet gibi. 

 

Prediction ( Kehanet ) 
Gelecekte olacak olaylara ilişkin haber verme, kehanete 
bulunma. Bkz. Prekognisyon. 

 

Preexistence ( Ön Mevcudiyet ) 
Kişinin doğumdan önce de var olduğuna inanılan kişilik 
veya ruh. 

 

Premonition ( Premonisyon - Önsezi ) 
Geleceğe dair işaretler verdiğine inanılan deneyimler. 

 

Presence ( Varlık ) 
Bir kişinin, hayvanın veya diskarne varlığın 
mevcudiyetini algılama. 

 

Prophecy ( Kehanet ) 
(a) Ruhsal algılayışlarla gelecekten haber vermek. 
(b) Gaipten haber almak. 

 

Psi ( Psi) 
Para normal yeteneklerin tümünü belirtmek için kullanılan 
terim. Duyu Dışı Algılamaları ve Psişik yetenekleri de 
içerir. 

 

Psyche ( Tin ) 
Genellikle Zihni belirtir. 

 

Psychedelic ( Psiko delik) 
Genel anlamıyla  zihni açığa çıkarmak demektir. Ayrıca 
bilinci değişik bir duruma sokabilmek için 
( ASC) kullanılan bitki ve uyuşturuculara verilen addır.

Psychic ( Psişik ) 
Psi yetenekleri gösteren kimseye verilen addır. Sıfat